အပင်မျိုးသစ် အကာအကွယ်ပေးရေး ဉပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဉပဒေအမှတ် ၂၉။)

Printer-friendly versionSend by email