ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဉပဒေကိုစတုတ္ထအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဉပဒေ (၂၀၁၉ခုနှစ်၊ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဉပဒေအမှတ်၂၅။)

Printer-friendly versionSend by email