မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၃။)

Printer-friendly versionSend by email