ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဉပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဉပဒေ(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဉပဒေအမှတ် ၁၄။)

Printer-friendly versionSend by email