မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီဉပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဉပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဉပဒေအမှတ် ၁၂။)

Printer-friendly versionSend by email