နယ်နမိတ်တိုင်းတာပိုင်းခြား သတ်မှတ်ရေးဉပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဉပဒေအမှတ် ၁၁။)

Printer-friendly versionSend by email