ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့်ဉပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဉပဒေအမှတ် ၁၀။)

Printer-friendly versionSend by email