ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃ ။)

Printer-friendly versionSend by email