မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းဆေးကောင်စီဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁ ။)

Printer-friendly versionSend by email