မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေပြဌာန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၆၆။)

Printer-friendly versionSend by email

မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၆၆။)

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း ၁၁ ရက်

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်)

 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။

၁။

ဤဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။

မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဌ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ ပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မ ၁၃၊  ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ဆ) နှင့် ပုဒ်မ ၃၃ တို့ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။

၃။

မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေတွင် ပါရှိသော “the Excise Commissioner” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “the Director General of the General Administration Department” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

၄။

မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ဂ) တို့တွင် ပါရှိသော "the Excise Department" ဆိုသည့် စကားရပ်ကို "the General Administration Department" ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

၅။

မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀ တွင် ပါရှိသော "shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand kyats or with both." ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “shall be punishable with imprisonment for a term from a minimum of six months to a maximum of two years, or shall be liable to fine with a minimum of one million kyats to a maximum of two million kyats or with both.” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

၆။

မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၁ တွင် ပါရှိသော “shall be punishable with imprisonment which may extend to one year and shall also be liable to fine.” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “shall be punishable with imprisonment for a term from a minimum of one year to a maximum of three years and shall also be liable to fine with a minimum of  two million kyats to a maximum of three million kyats.” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

၇။

မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၄ တွင် ပါရှိသော shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand kyats or with both.” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “shall be punishable with imprisonment for a term from a minimum of six months to a maximum of one year, or shall be liable to fine with a minimum of two-hundred thousand kyats to a maximum of four-hundred thousand kyats or with both.” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

၈။

မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၇ တွင် ပါရှိသော “shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand kyats, or with both.” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “shall be punishable with imprisonment for a term from a minimum of three months to a maximum of six months, or shall be liable to fine with a minimum of one-hundred thousand kyats to a maximum of two-hundred thousand kyats, or with both.” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

၉။

မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မခွဲ (၁) တွင် ပါရှိသော “or of selling or administering any intoxicating drug or knowingly permits any place owned or occupied by him or under his control to be kept or used for such purposes,” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။

၁၀။

မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မခွဲ (၁) တွင် ပါရှိသော “shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to two thousand kyats or with both.” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “shall be punishable with imprisonment for a term from a minimum of six months to a maximum of one year, or shall be liable to fine with a minimum of two-hundred thousand kyats to a maximum of four-hundred thousand kyats or with both.” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

၁၁။

မြန်မာနိုင်ငံယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မခွဲ (၂) ပုဒ်မခွဲငယ် (က) နှင့် (ဂ)တို့တွင် ပါရှိသော “or of selling or administering any intoxicating drug” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။

၁၂။

မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၉ တွင် ပါရှိသော “shall be punishable with fine which may extend to two hundred kyats.” ဆိုသည် စကားရပ်ကို “shall be punishable with fine a minimum of thirty thousand kyats to a maximum of fifty thousand kyats.” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

၁၃။

မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၄၀၊ အပိုဒ်ခွဲ (၁) တွင် ပါရှိသော “may be liable be punishable with fine which may extend to five hundred kyats.” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “may be liable be punishable with fine a minimum of thirty thousand kyats to a maximum of fifty thousand kyats.” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

၁၄။

မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၄၁ တွင် ပါရှိသော “he shall be punishable in case (a) with fine which may extend to two hundred kyats, and in case (b) or case (c) with

fine which may extend to five hundred kyats.” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “he shall be punishable in case (a) with fine a minimum of thirty thousand kyats to a maximum of fifty thousand kyats, and in case (b) or case (c) with fine a minimum of fifty thousand kyats to a maximum of one-hundred thousand kyats.” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

၁၅။

မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၄၂၊ အပိုဒ်ခွဲ (၁) တွင် ပါရှိသော “he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to one thousand kyats, or with both.” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “he shall be punishable with imprisonment for a term from a minimum of six months to a maximum of one year, or with fine a minimum of two-hundred thousand kyats to a maximum of four-hundred thousand kyats or with both.” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

၁၆။

မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၄၂၊ အပိုဒ်ခွဲ (၂) တွင် ပါရှိသော “he shall be punishable with fine which may extend to two hundred kyats.” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “he shall be punishable with fine a minimum of thirty thousand kyats to a maximum of fifty thousand kyats.” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

၁၇။

မြန်မာနိုင်ငံယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၄၄၊ အပိုဒ်ခွဲ(က) တွင် ပါရှိသော “or any apparatus for administering any intoxicating drug,” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

 

(ပုံ) သိန်းစိန်                                                             

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                                         

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်