ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၅၈။)

Printer-friendly versionSend by email

ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၅၈။)

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း   ၁၄  ရက်

 (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ  ၂၅  ရက်)

 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။

ဤဥပဒေကို ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။

ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရမည်-

 

(က)

ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ဆိုသည်မှာ  လူ၏ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ယင်းခန္ဓာကိုယ်  ဖွဲ့စည်းမှုတွင်  ပါဝင်သော ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကို ဆိုသည်။

 

(ခ)

သေဆုံးသူ ဆိုသည်မှာ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်  လူ၏ ဦးနှောက် လုပ်ငန်းများအားလုံး လုံးဝရပ်စဲသွား၍ သော်လည်းကောင်း၊ သွေးလည်ပတ်မှု လုပ်ငန်းများ အားလုံး လုံးဝရပ်စဲသွား၍ သော်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်များက သေဆုံးကြောင်း အတည်ပြုခြင်း ခံရသူကို ဆိုသည်။

 

(ဂ)

ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းလှူဒါန်းသူ ဆိုရာတွင် ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း များကို     ဆန္ဒအလျောက် အခမဲ့ခွင့်ပြုလှူဒါန်းသည့်  အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တို့ ပါဝင်သည်-

 

 

(၁) 

မိမိ၏ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို အခြားသူ တစ်ဦး တစ်ယောက်၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင် အစားထိုး အသုံးပြုနိုင်ရေး အတွက် ထုတ်ယူရန် ခွင့်ပြုသော အသက် (၁၈) နှစ် ပြည့်ပြီး စိတ်ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်သည့် သက်ရှိထင်ရှားရှိသူ၊

 

 

(၂)

မိမိသေဆုံးပြီးနောက် မိမိ၏ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကို ထုတ်ယူ၍ လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် သက်ရှိထင်ရှား ရှိစဉ်ကတည်းက ကြိုတင်ဆန္ဒပြုထားသူ၊

 

 

(၃)

ပုဒ်မခွဲငယ်(၂)အရ ကြိုတင်ဆန္ဒပြုထားခြင်း မရှိသည့် သေဆုံးသူ၏ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကို ထုတ်ယူ၍ လိုအပ်သလို အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုသည့် ကျန်ရစ်သူဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သားသမီး၊ မိဘ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ၊ ယင်းတို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှမရှိ၍ ယင်းတို့၏ ကိုယ်စားခွင့်ပြုသော ဆွေမျိုးသားချင်းတစ်ဦးဦး။

 

 

(ဃ)  

အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း ဆိုသည်မှာ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းသူ၏    ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းသည် အစားထိုး ကုသခြင်း ပြုနိုင်သည့် အရည်အသွေး ရှိ မရှိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စစ်ဆေးခြင်းကို ဆိုသည်။

 

 

(င) 

လက်ခံရေးဌာန ဆိုသည်မှာ  ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းလှူဒါန်းသူ၏ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ အရည် အသွေး စစ်ဆေး၍ လက်ခံခြင်း၊    သိုလှောင်ခြင်းနှင့် ထုတ်ပေးခြင်း ပြုသည့်ဌာနကို ဆိုသည်။

 

 

(စ) 

သိုလှောင်ခြင်း  ဆိုသည်မှာ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းလှူဒါန်းသူ၏ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းကို ထုတ်ယူပြီး အစားထိုးကုသရန်ဖြစ်စေ၊ ပညာသင်ကြားရန်ဖြစ်စေ၊ သုတေသနပြုရန်ဖြစ်စေ လိုအပ်သည့် အချိန်တွင် အသင့်ရှိစေရေးအတွက် သတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ လက်ခံရေးဌာနက ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကို ဆိုသည်။

 

 

(ဆ)

ထုတ်ပေးခြင်း ဆိုသည်မှာ သိုလှောင်ထားသော ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းကို အစားထိုး ကုသရန်ဖြစ်စေ၊ ပညာသင်ကြားရန် ဖြစ်စေ၊ သုတေသနပြုရန်ဖြစ်စေ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လက်ခံရေး ဌာနက ထုတ်ပေးခြင်းကို ဆိုသည်။

 

 

(ဇ) 

အစားထိုးကုသခြင်း ဆိုသည်မှာ အကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခု ပျက်စီးဆုံးရှုံးရသူ၏ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးသွားသော ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းကို လှူဒါန်းသူ၏ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းဖြင့် အစားထိုးရန် ခွဲစိတ်ခြင်းဖြင့် သော် လည်းကောင်း၊ အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့်သော် လည်းကောင်း ကုသခြင်းကိုဆိုသည်။

 

 

(ဈ) 

အသိအမှတ်ပြုလွှာ ဆိုသည်မှာ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်း သူအား လက်ခံရေး ဌာနက ထုတ်ပေးသည့် ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။

 

 

(ည) 

ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ထုတ်ယူခွင့်ရှိသူ ဆိုသည်မှာ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းသူထံမှ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းကို ထုတ်ယူရန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းခြင်း ခံရသူကို ဆိုသည်။

 

 

(ဋ) 

ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ထုတ်ယူခြင်း ဆိုသည်မှာ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း ထုတ်ယူခွင့်ရှိသူက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထုတ်ယူခြင်းကို ဆိုသည်။

 

 

(ဌ) 

ကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပုဒ်မ ၄ အရ ဖွဲ့စည်းသည့် ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ ကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)

ရည်ရွယ်ချက်များ

၃။

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-

 

(က)

ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း အစားထိုးကုသမှုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း အစားထိုးကုသမှု ခံယူရမည့် သူများ၏ အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ရန်၊

 

(ခ)

ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ချို့ယွင်း၍ မသန်မစွမ်းဖြစ်သူများအား ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း အစားထိုး ကုသပေးနိုင်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်သန်စွမ်းလာစေရန်၊

 

(ဂ)

ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အစားထိုးကုသရေး လုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင် သော သုတေသနလုပ်ငန်းနှင့် ပညာသင်ကြားရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊

 

(ဃ)

 

ပြည်သူလူထုအတွင်း ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းသူများ တိုးပွားလာစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊

 

(င)

ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အစားထိုးကုသရေးတွင် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အကူအညီရယူ၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။

အခန်း (၃)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ယင်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၄။

(က)

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည် -

 

 

(၁) 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန  

ဥက္ကဋ္ဌ

 

 

(၂) 

သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏

အကြီးအမှူးနှင့် ကိုယ်စားလှယ်(၅) ဦး

အဖွဲ့ဝင်

 

 

(၃) 

သင့်လျော်သော ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်(၁၇) ဦး

အဖွဲ့ဝင်

 

 

(၄) 

ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ပေးအပ်သူ     

အတွင်းရေးမှူး

 

(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းရာတွင် လိုအပ်ပါက အဖွဲ့ဝင်များအနက်မှ  သင့်လျော်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးများ အဖြစ် သတ်မှတ် တာဝန် ပေးအပ်နိုင်သည်။

၅။

ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

 

(က)  

ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ထိရောက် အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မူဝါဒများ ချမှတ်ခြင်း၊

 

(ခ) 

ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းသူများ တိုးတက်များပြားလာရေးအတွက် ပညာပေး အစီအစဉ်များ ချမှတ်လမ်းညွှန်ခြင်း၊

 

(ဂ) 

ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း၏ အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း၊ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း ထုတ်ယူခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ထုတ်ပေးခြင်းပြုရာတွင်    လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊

 

(ဃ)

အစားထိုးကုသမှုဆိုင်ရာ နည်းပညာ တိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် သုတေသနလုပ်ငန်းများ မြှင့်တင်နိုင်ရန်နှင့် ခေတ်မီနည်းပညာများ သင်ကြား လေ့ကျင့်နိုင်ရန် စီမံချက်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ယင်းစီမံချက်နှင့်အညီ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း၊

 

(င) 

အစားထိုးကုသမှုနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ပညာရှင်များ မွေးထုတ်နိုင်ရေးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရှင် များနှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 

(စ) 

ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ခြင်း နှင့် လမ်းညွှန်ခြင်း၊

 

(ဆ)

ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်းနှင့် ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်း ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊

 

(ဇ) 

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ အစိုးရအဖွဲ့မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ် များနှင့် ကုမ္ပဏီများက ပေးအပ်သော အကူအညီကို လည်းကောင်း၊ အလှူငွေနှင့်ပစ္စည်းတို့ကို လည်းကောင်း လက်ခံရယူခြင်း၊ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ခွဲဝေသုံးစွဲခြင်းကို ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ခြင်း၊

 

(ဈ) 

 

လက်ခံရေးဌာနထားရှိရန် လိုအပ်သော တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်များ၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသများကို စိစစ်ရွေးချယ်၍ လက်ခံရေးဌာန ထားရှိရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနအား ညွှန်ကြားခြင်း၊

 

(ည)  

 

ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းရန်သတ်မှတ်သော အရည်အသွေး စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့အပြင် အခြားကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ များကို လိုအပ်သလို ဖွဲ့စည်းပြီး ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း။

အခန်း (၄)

ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းခြင်း

၆။

ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းသူသည် သက်ဆိုင်ရာ လက်ခံရေးဌာနသို့ ဆက်သွယ်၍ လှူဒါန်းနိုင်သည်။

၇။

သေဆုံးသူသည် ပုဒ်မ၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) အရ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းသူ ဖြစ်ကြောင်းသိရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံ သို့မဟုတ် ဆေးခန်းမှ တာဝန်ရှိသူကသော်လည်းကောင်း၊ သေဆုံးသူ၏ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သားသမီး၊ မိဘ သို့မဟုတ် ညီအစ်ကို မောင်နှမကသော်လည်းကောင်း၊ ဆွေမျိုးသားချင်း တစ်ဦးဦး က သော်လည်းကောင်း အနီးဆုံး လက်ခံရေးဌာနသို့ အမြန်ဆုံး အကြောင်း ကြားရမည်။

၈။

ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းသူသည် ထုတ်ပေးသော အသိအမှတ်ပြုလွှာကို   ပြန်လည် အပ်နှံပြီး ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းလှူဒါန်းခြင်း မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးရန် သက်ဆိုင်ရာလက်ခံရေးဌာနသို့ အကြောင်းကြားခွင့်ရှိသည်။ ထိုသို့ အကြောင်းကြားလာလျှင် ယင်း၏အမည်ကို မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေး ရမည်။

၉။

လက်ခံရေးဌာနသည် ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း လက်ခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း (၅)

ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ထုတ်ယူခြင်း

၁၀။

ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ထုတ်ယူခွင့်ရှိသူသည်-

 

(က) 

ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းသူက လှူဒါန်းသော ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းကို ထုတ်ယူခွင့်ရှိသည်။

 

(ခ) 

လိုအပ်ပါက မှုခင်းဆရာဝန်က မှုခင်းဖြစ်ရပ် တစ်ခုခုကြောင့် ရင်ခွဲ စစ်ဆေးလျက်ရှိသော သေဆုံးသူထံမှ သတ်မှတ် အရည်အသွေးနှင့် ပြည့်စုံသော ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းကို ထုတ်ယူရန် ကျန်ရစ်သူဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သားသမီး၊ မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ သို့မဟုတ် ဆွေမျိုးသားချင်း တစ်ဦးဦးထံမှ ဦးစားပေး အစီအစဉ်အတိုင်း တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။

 

(ဂ) 

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ထုတ်ယူသော ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကို သက်ဆိုင်ရာ လက်ခံရေး ဌာနသို့ စနစ်တကျ လွှဲပြောင်းပေးရမည်။

၁၁။

မှုခင်းဆရာဝန်သည် ပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ) အရ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ထုတ်ယူခွင့် ရှိသူက တောင်းဆိုသော ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကို အောက်ပါ အကြောင်း တစ်ရပ်ရပ် ရှိနေပါက ပေးအပ်ရန် ငြင်းဆိုနိုင်သည်-

 

(က) 

သေဆုံးသူက ယင်းမသေဆုံးမီ မိမိ၏ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းကို လှူဒါန်းရန် ဆန္ဒမရှိကြောင်းစာဖြင့် ရေးသားထားခဲ့ခြင်း၊

 

(ခ) 

မှုခင်းဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်၍ ရင်ခွဲစစ်ဆေးမှု ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ခြင်း၊

 

(ဂ)

ကျန်ရစ်သူဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သားသမီး၊ မိဘ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမ သို့မဟုတ် ဆွေမျိုးသားချင်းတစ်ဦးဦးက ကန့်ကွက်ခြင်း။

အခန်း (၆)

အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့် ထုတ်ပေးခြင်း

၁၂။

ကော်မတီသည် ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အရည်အသွေး စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို သင့်လျော်သည့် ကျွမ်းကျင်သော ပညာရှင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းပြီး တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ သတ်မှတ်ပေးရမည်။

၁၃။

ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ထုတ်ယူခွင့်ရှိသူက ပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) အရ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းသူထံမှ ထုတ်ယူရရှိသော ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းကို အစားထိုးကုသခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် အရည်အသွေး စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့က သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီး အရည်အသွေးပြည့်မီသော ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများကို သိုလှောင်ခြင်းပြုရန် သက်ဆိုင်ရာ လက်ခံရေး ဌာနသို့ ပေးပို့ရမည်။

၁၄။

လက်ခံရေးဌာနသည် သိုလှောင်ရန် ရောက်ရှိလာသည့် ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း များကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သိုလှောင်ရမည်။

၁၅။

အစားထိုးကုသရန် လိုအပ်၍ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ  တာဝန်ရှိသူက သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ တောင်းခံလာသည့်အခါ လက်ခံရေးဌာနက လိုအပ်သည့်  ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများကို စိစစ်၍ ထုတ်ပေးရမည်။

၁၆။

လက်ခံရေးဌာနသည် အစားထိုးကုသခြင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့် ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများကို ပညာသင်ကြားရာတွင်ဖြစ်စေ၊ သုတေသနပြုရန်ဖြစ်စေ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ ထုတ်ပေးရမည်။

အခန်း (၇)

တားမြစ်ချက်များ

၁၇။

မည်သူမျှ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကို ကော်မတီက  သတ်မှတ်သော စည်းကမ်း ချက်များနှင့်အညီမှတစ်ပါး အခြားမည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မျှ ထုတ်ယူခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူခြင်းမပြုရ။

၁၈။

မည်သူမျှ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းခြင်းပြုရန် မရိုးမဖြောင့်သော သဘော ဖြင့် သွေးဆောင်ခြင်း၊ ဖြားယောင်းခြင်း၊ တိုက်တွန်းခြင်း သို့မဟုတ် လှုံ့ဆော်ခြင်း ပြု၍ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကို လှူဒါန်းစေခြင်း မပြုရ။        

၁၉။

မည်သူမျှ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကို လှူဒါန်းခြင်းပြုရန် ဆန္ဒမရှိသူထံမှ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကို ထုတ်ယူခြင်း၊ ယင်းသို့ထုတ်ယူရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အနိုင်အထက် ပြုခြင်း သို့မဟုတ် မတရားဩဇာလွှမ်းမိုးခြင်း မပြုရ။

၂၀။

မည်သူမျှ  လှူဒါန်းသော ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းမှတစ်ပါး အခြားကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကို လှူဒါန်းသူ၏ သဘောတူညီချက်မရရှိဘဲ ထုတ်ယူခြင်း၊ ယင်းသို့ ထုတ်ယူရန် တိုက်တွန်းခြင်း၊ လှုံ့ဆော်ခြင်း မပြုရ။

၂၁။

မည်သူမျှ  ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းလှူဒါန်းသူများ  မှတ်ပုံတင်စာရင်းပါ  ရေးသွင်း ထားချက်များကို  မရိုးမဖြောင့်သောသဘောဖြင့်  ဖြည့်စွက်ခြင်း၊  ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းမပြုရ။

၂၂။

မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၁၇ မှ ပုဒ်မ ၂၁ အထိပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရန် အားပေးကူညီခြင်းမပြုရ။

အခန်း (၈)

ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ

၂၃။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၇ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး တစ်နှစ်မှ အများဆုံး သုံးနှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်ရမည်။

၂၄။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၈၊ပုဒ်မ ၁၉ နှင့် ပုဒ်မ ၂၀ တို့ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး  ခြောက်လမှ အများဆုံး သုံးနှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်ရမည်။

၂၅။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၁ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်သိန်း ထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

၂၆။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၂ ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်နှစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

အခန်း (၉)

အထွေထွေ

၂၇။

ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော မျက်စိလှူဒါန်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍   မျက်စိ လှူဒါန်းခြင်း ဆိုင်ရာဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုလည်းကောင်း၊ သွေးလှူဒါန်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သွေးနှင့် သွေးပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုလည်းကောင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၈။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည်-

 

(က)  

အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်သော ကော်မတီဝင်များအတွက် သတ်မှတ်သည့် ချီးမြှင့်ငွေနှင့် ကော်မတီ၏ အသုံးစရိတ်များကို ကျခံရမည်။

 

(ခ)

ကော်မတီ၏ရုံးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၉။

ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ သဘောရိုးဖြင့်ဆောင်ရွက်သော တာဝန်ရှိသူတို့ အား ပြစ်မှုကြောင်းအရဖြစ်စေ၊ တရားမကြောင်းအရဖြစ်စေ တရားစွဲဆိုခွင့်မရှိစေရ။

၃၀။

ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်-

 

(က)  

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် လိုအပ်ပါက နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

 

(ခ) 

ကော်မတီနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့သည် လိုအပ်သော အမိန့် ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန် နိုင်သည်။

၃၁။

ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ (နိုင်ငံတော်အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် ၁/၂၀ဝ၄) ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ် ရေးထိုးသည်။

 

  (ပုံ) သိန်းစိန်                                             

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                         

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်