ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း/ဒေသများ

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဌများ

Printer-friendly versionSend by email

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဌများ

(၁)

ဦးကေဆိုင်း

နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

(၂)

ဦးခွန်စံလွင်

ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

(၃)

ဦးဝင်းကျော်(ခ)ဦးအိုက်မိန်း

ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

(၄)

ဦးကျောက်တယ်ချန်  

ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

(၅)

ဦးခွန်ထွန်းလူ(ခ)ဒီကီ

“ဝ” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ