ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

Printer-friendly versionSend by email


ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

စဉ်

အမည်

ဝန်ကြီးဌာန

(၁)

ဒေါက်တာခက်အောင်

ဝန်ကြီးချုပ်                   

(၂)

ဗိုလ်မှူးကြီးနေလင်းထွန်း

လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၃)

ဦးဝေလင်း

ဘဏ္ဍာ၊ အခွန်၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာန

(၄)

ဦးဝင်းညွန့်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာန

(၅)

ဦးကျော်ကျော်ဝင်း

စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

(၆)

ဦးလဆိုင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

(၇)

ဦးနော်လီ(ခ) ဇခေါင်ခမ်းရယ်

စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

(၈)

ဦးနေဝင်း

လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

(၉)

ဦးခင်မောင်မြင့် (ခ) ဦးဒိတ်

ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁၀)

ဦးစိုင်းစိန်လင်း

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁၁)

ဦးအားတီယောဟန်

လီဆူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁၂)

ဦးရန်နမ်းဖုန်

ရဝမ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁၃)

 

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

(၁၄)

ဦးဒီဆင်ရမ်

ပြည်နယ်ဉပဒေချုပ်

(၁၅)

ဦးတင်လှိုင်

ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

စဉ်

အမည်

ဝန်ကြီးဌာန

(၁)

ဒေါက်တာခက်အောင်

ဝန်ကြီးချုပ်                   

(၂)

ဗိုလ်မှူးကြီးနေလင်းထွန်း

လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၃)

ဦးဝေလင်း

ဘဏ္ဍာ၊ အခွန်၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာန

(၄)

ဦးဝင်းညွန့်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာန

(၅)

ဦးကျော်ကျော်ဝင်း

စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

(၆)

ဦးလဆိုင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

(၇)

ဦးနော်လီ(ခ) ဇခေါင်ခမ်းရယ်

စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

(၈)

ဦးနေဝင်း

လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

(၉)

ဦးခင်မောင်မြင့် (ခ) ဦးဒိတ်

ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁၀)

ဦးစိုင်းစိန်လင်း

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁၁)

ဦးအားတီယောဟန်

လီဆူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁၂)

ဦးရန်နမ်းဖုန်

ရဝမ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁၃)

ဦးဇော်ဝင်း

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

(၁၄)

ဦးဒီဆင်ရမ်

ပြည်နယ်ဉပဒေချုပ်

(၁၅)

ဦးတင်လှိုင်

ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်