ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္၊ ၁၉ / ၂၀၁၉

Printer-friendly versionSend by email