ပြည်ထောင်စုစစ်ရင်းစစ်ချုပ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း (အမိန့်အမှတ်၊ ၁၁ / ၂၀၁၆)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၁၁ / ၂၀၁၆

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၅ ရက်)

ပြည်ထောင်စုစစ်ရင်းစစ်ချုပ်  ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၄၂၊ ပုဒ်မခွဲ(က)၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ်(၄) နှင့် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅ တို့ပါ ပြဌာန်းချက်များအရ ဦးမော်သန်း ကို ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ် အဖြစ်  ခန့်အပ်တာဝန် ပေးလိုက်သည်။

                                                                            (ပုံ) ထင်ကျော်               

                                                                             နိုင်ငံတော်သမ္မတ           

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်