တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးဌာန တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၀/၂၀၁၉)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၀/၂၀၁၉

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် ၁၀ ရက်

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက်)

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးဌာန တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

 

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် အသီးသီး၏ သဘောတူညီချက်အရ ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့တွင် "လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန" ကို တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။

 

(ပုံ) ဝင်းမြင့်                 

နိုင်ငံတော်သမ္မတ            

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်