နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာ (အမှတ်၊ ၄၈ / ၂၀၁၈ )

Printer-friendly versionSend by email

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမှတ်၊ ၄၈ / ၂၀၁၈

၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၉ ရက်

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၁ ရက်)

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ အာဏာတည်သည့် နေ့ရက်သတ်မှတ်ခြင်း

 

          မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁ ရက် (၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒုတိယ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၅ ရက်)နေ့တွင် စတင်အာဏာတည်ကြောင်း ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ သတ်မှတ်လိုက်သည်။

 

                                                                                                    ( ပုံ ) ဝင်းမြင့်                 

                                                                                                  နိုင်ငံတော်သမ္မတ              

            ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်