ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၁/၂၀၁၇)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၁/၂၀၁၇

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၁၃ ရက်

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၀ ရက်)