နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာ (အမှတ်၊ ၂၆/ ၂၀၁၇)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမှတ်၊ ၂၆/ ၂၀၁၇

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၃ ရက်

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်)

ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့် ဆက်စပ်စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆိုင်ရာ မြန်မာအဆင့်မြင့်ကော်မတီနှင့် ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် တည်ဆောက်ရေး အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့် ဆက်စပ်စီမံကိန်းများ ပိုမိုတိုးတက်အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်နှင့်  မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ပူးတွဲအစည်းအဝေးများ ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် “ထားဝယ်အထူး စီးပွားရေးဇုန်နှင့် ဆက်စပ်စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆိုင်ရာ မြန်မာအဆင့်မြင့် ကော်မတီ နှင့် ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်တည်ဆောက်ရေးအထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ တို့ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

(၁)

ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့် ဆက်စပ်စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆိုင်ရာ မြန်မာအဆင့်မြင့်ကော်မတီ

 

(က)

ဒုတိယသမ္မတ (၂)    

ဥက္ကဋ္ဌ

 

(ခ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန 

အဖွဲ့ဝင်

 

(ဂ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး

ဝန်ကြီးဌာန   

အဖွဲ့ဝင်

 

(ဃ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန      

 

အဖွဲ့ဝင်

 

(င)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်

ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

 

(စ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန  

အဖွဲ့ဝင်

 

(ဆ)      

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန 

အဖွဲ့ဝင်

 

(ဇ)      

ဝန်ကြီးချုပ်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

အဖွဲ့ဝင်

 

(ဈ)

ဒုတိယဝန်ကြီး

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

 

(ည)

ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

အဖွဲ့ဝင်

 

(ဋ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန 

အတွင်းရေးမှူး

 

(ဌ)

ဥက္ကဋ္ဌ           

ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ

 

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး

 

(၂)

ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်တည်ဆောက်ရေးအထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့

 

(က)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန 

ဥက္ကဋ္ဌ

 

(ခ)

ဒုတိယဝန်ကြီး

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန 

အဖွဲ့ဝင်

 

(ဂ)

ဒုတိယဝန်ကြီး

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန  

အဖွဲ့ဝင်

 

(ဃ)      

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

အဖွဲ့ဝင်

 

(င)      

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး  ဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

 

(စ)

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန      

အဖွဲ့ဝင်

 

(ဆ)

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

 

(ဇ)

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

 

(ဈ)      

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန 

အဖွဲ့ဝင်

 

(ည)      

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

 

(ဋ)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန      

အဖွဲ့ဝင်

 

(ဌ)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

အဖွဲ့ဝင်

 

(ဍ)

ဥက္ကဋ္ဌ

ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ    

အတွင်းရေးမှူး

 

(ဎ)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး

         

                                                                                                     (ပုံ) ထင်ကျော်                                          

                                                                                 နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                        

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်