အမျိုးသားစီမံကိန်းကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်း ( အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်၊ ၁၁ / ၂၀၁၆ )

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမှတ်၊ ၁၁ / ၂၀၁၆

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၅ ရက်)

အမျိုးသားစီမံကိန်းကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။      နိုင်ငံတော်အနေ ဖြင့် ပြည်သူလူထုအများစု၏ လူနေမှုဘဝ တိုးတက်မြင့်မားရေး အတွက် နိုင်ငံတော်မှ ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများနှင့် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာ ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်း မဆောင်ရွက်မီ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိ/ မရှိ တို့ကို လေ့လာမှုပြုရန် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်းများကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ဖြင့် စရိတ်ကျော်လွန်သုံးစွဲသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များ၊ သတ်မှတ်ကာလ ကျော်လွန် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကို ထိရောက်စွာ ကြီးကြပ်နိုင်ရေးနှင့် နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကိုလည်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် “အမျိုးသားစီမံကိန်း ကော်မရှင်” ကို အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

         

(က)

နိုင်ငံတော်သမ္မတ

ဥက္ကဋ္ဌ

(ခ)

ဒုတိယသမ္မတ(၁)

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ(၁)

(ဂ)

ဒုတိယသမ္မတ(၂)

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ(၂)

(ဃ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအားလုံး

အဖွဲ့ဝင်

(င)

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

(စ)

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

(ဆ)

 

ဥက္ကဋ္ဌ

နေပြည်တော်ကောင်စီ

အဖွဲ့ဝင်

 

(ဇ)

 

ဝန်ကြီးချုပ်အားလုံး

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

အဖွဲ့ဝင်

 

(ဈ)

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အတွင်းရေးမှူး

 

၂။      အမျိုးသား စီမံကိန်းကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-

(က)

 

နိုင်ငံတော်၏ မူအရ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ငန်း စီမံကိန်းများတွင် ထည့်သွင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်း။

(ခ)

 

နှစ်စဉ်၊ ကာလလတ်နှင့် ကာလရှည် စီမံကိန်းများတွင် လုပ်ငန်းစီမံကိန်း ထည့်သွင်းရန် အဆိုပြုသည့် ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ၏ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများအပေါ် အကြံပြုခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းနှင့် ငြင်းပယ်ရန် လိုအပ်ပါက ငြင်းပယ်ခြင်း။

(ဂ)

ပေါင်းစည်းစီမံကိန်းများ ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်း။

(ဃ)

လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ မပြုသည့် လုပ်ငန်း စီမံကိန်းများကို ငြင်းပယ်ခြင်း။

(င)

နိုင်ငံတော်၏ သယံဇာတအရင်းအမြစ်များကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိရောက်မှု မရှိစေဘဲ အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်မည့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် လုပ်ငန်း စီမံကိန်းများအတွက် လိုအပ်သည့် အရင်းအနှီး ပမာဏ ရယူမည့် ဇစ်မြစ်ကို လမ်းညွှန် မှုပြုခြင်း။

(စ)

 

ရေးဆွဲပြီးဖြစ်သည့် ဒုတိယကာလတို (၅) နှစ် စီမံကိန်းနှင့် အမျိုးသား ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းများနှင့် ပင်မစီမံကိန်းများအပေါ် ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်း။

(ဆ)

 

သဘောတူပြီးသည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ တစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်ပြခြင်း။

 

     (ပုံ) ထင်ကျော်                               

    နိုင်ငံတော်သမ္မတ                            

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်