နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးတြင္ အငယ္တန္းစာေရးရာထူးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ား အမည္စာရင္း ေၾကညာျခင္း

Printer-friendly versionSend by email