မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၅ ။)

Printer-friendly versionSend by email