မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၄ ။)

Printer-friendly versionSend by email