စက်မှုဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂ ။)

Printer-friendly versionSend by email