မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ( ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၄ ။)

Printer-friendly versionSend by email