အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၃။)

Printer-friendly versionSend by email