အမျိုးဇာတ်ပျက်ယွင်းခြင်းမှဖယ်ရှားသည့်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၁။)

Printer-friendly versionSend by email