စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၉။)

Printer-friendly versionSend by email