မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်အဖွဲ့ဥပဒေ ( ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၄။ )

Printer-friendly versionSend by email