တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်း (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၆။)

Printer-friendly versionSend by email