မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၅၀ ။)

Printer-friendly versionSend by email

မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၅၀ ။)

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၁၁ ရက်

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်)

နိဒါန်း

မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သော ယောကျာ်းတို့၏ ထိမ်းမြားခြင်း၊ ကွာရှင်းခြင်း၊ အမွေဆက်ခံခြင်း၊ ပစ္စည်းခွဲဝေခြင်း၊ သားသမီး ထိန်းသိမ်းခြင်း စသည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အခွင့်အရေးများကို မျှတစွာ ရရှိခံစားနိုင်ရန်နှင့် ထိရောက်သည့် ကာကွယ်မှုပေးနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)

အမည်၊ သက်ဆိုင်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ 

ဤ ဥပဒေကို မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။

(က) 

ဤဥပဒေသည် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမနှင့် ထိုမိန်းမ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သော ယောကျာ်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်စေရမည်။

 

(ခ)

မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သော ယောကျာ်း တို့၏ ထိမ်းမြားရေး၊ လင်မယားကွာရှင်းရေး၊ ပစ္စည်းခွဲဝေရေး၊ အမွေ ဆက်ခံရေး၊ သားသမီး ထိန်းသိမ်းရေးတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အငြင်းပွားမှု များကို ဤဥပဒေနှင့်အညီ ဆုံးဖြတ်ရမည်။

၃။

ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရမည် -

 

(က)

နိုင်ငံသား ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေတွင် နိုင်ငံသားအဖြစ် ဖော်ပြ ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားကို ဆိုသည်။

 

(ခ) 

မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံသား ဖြစ်သည့်အပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သော မိန်းမ သို့မဟုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သော မိဘတို့မှ မွေးဖွားသော မိန်းမကို ဆိုသည်။ သို့ရာတွင် ထို မိန်းမသည် ဗုဒ္ဓဘာသာမှ အခြားဘာသာ တစ်ခုခုသို့ အထင်အရှား ကူးပြောင်း၍ ထိုအခြား ဘာသာကို တရားဝင်ကူးပြောင်းကိုးကွယ်လျက်ရှိလျှင် ဗုဒ္ဓ ဘာသာကိုးကွယ်သော မိဘတို့မှ မွေးဖွားသည် ဟူသော အကြောင်း သက်သက်ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမဖြစ်သည်ဟု မမှတ်ယူရ။

 

(ဂ) 

မှတ်ပုံတင်အရာရှိ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ထိမ်းမြားမှု မှတ်ပုံတင် အရာရှိကို ဆိုလိုသည်။

အခန်း (၂)

ဤဥပဒေအရ ထိမ်းမြားနိုင်သူများ

၄။

အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သည့် ယောကျာ်း တစ်ဦးနှင့် အသက် ၁၈ နှစ် ပြည့်ပြီးဖြစ်သည့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမတစ်ဦး တို့သည် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များနှင့် ပြည့်စုံလျှင် ဤဥပဒေအရ ထိမ်းမြား နိုင်သည်-

 

(က)

နှစ်ဦးစလုံးမှာ စိတ်ပေါ့သွပ်ခြင်းမရှိသူဖြစ်ရမည်။

 

(ခ) 

သွေးဆောင်ခြင်း၊ ဖြားယောင်းခြင်း၊ အနိုင်အထက်ပြုခြင်း၊ မလျော်ဩဇာ သုံးခြင်း၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း၊ အလွဲပြောဆိုခြင်းတို့အရ မဟုတ်ဘဲ မိမိတို့၏ လွတ်လပ်သော ဆန္ဒအရ ထိမ်းမြားရန် သဘောတူညီခြင်း ဖြစ်ရမည်။

 

(ဂ)

အသက် ၂၀ နှစ် မပြည့်သေးသည့် မိန်းမဖြစ်လျှင် မိဘ၏သဘော တူညီချက်ကို သော်လည်းကောင်း၊ မိဘတို့သေဆုံးပါမူ အမှန် အုပ်ထိန်းသူ သို့တည်းမဟုတ် တရား ဥပဒေအရ အုပ်ထိန်းသူရှိလျှင် ထိုအုပ်ထိန်းသူ၏ သဘောတူညီချက်ကို သော်လည်းကောင်း ရရှိပြီး ဖြစ်ရမည်။

 

(ဃ) 

မိန်းမသည် မပြတ်စဲသော တရားဝင်လင်ယောကျာ်း မရှိသူဖြစ်ရမည်။

 

(င) 

ယောကျာ်းသည် မပြတ်စဲသော တရားဝင်မိန်းမ မရှိသူဖြစ်ရမည်။

အခန်း (၃)

ဤဥပဒေအရ ထိမ်းမြားခြင်း

၅။

မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ဤဥပဒေ အရ ထိမ်းမြားမှု မှတ်ပုံတင်အရာရှိ ဖြစ်သည်။

၆။

မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမတစ်ဦးနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သည့် ယောကျာ်း တစ်ဦးတို့ ထိမ်းမြားရန် ရည်ရွယ်သည့်အခါ ၎င်းတို့တစ်ဦးဦး နေထိုင်လျက်ရှိသည့် ဒေသရှိ မှတ်ပုံတင်အရာရှိ သို့မဟုတ် ၎င်းက တာဝန်ပေးအပ်ထားသူထံ သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံစံဖြင့် ၎င်းတို့တစ်ဦးဦးက လျှောက်ထားနိုင်သည်။

၇။

လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပုဒ်မ ၄ ပါအချက်များ ပြည့်စုံမှန်ကန်ကြောင်း လျှောက်ထားသူတို့၏ ဝန်ခံချက်ပါရှိသည့် ကျမ်းကျိန်လွှာ ပူးတွဲတင်သွင်းရမည်။

၈။

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သည့် ယောကျာ်းသည် လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်များ မှန်ကန်ကြောင်းကို မှတ်ပုံတင်အရာရှိနှင့် သက်သေနှစ်ဦးတို့ ရှေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။

၉။

မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် -

 

(က)

လျှောက်လွှာမိတ္တူတစ်စောင်ကို မိမိရုံးရှိ အများမြင်သာသည့် နေရာနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတို့ ၌ ကပ်ရမည့်အပြင် တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေအရ သမ္မန်စာများ သို့မဟုတ် နို့တစ်စာများ ချအပ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များထံ အကြောင်းကြား စာများ ပေးပို့ရမည်- 

 

 

(၁) 

ထိမ်းမြားမည့် မိန်းမသည် အသက် ၂၀ နှစ် မပြည့်သေးလျှင် ၎င်းမိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ

 

 

(၂) 

မိန်းမသည် ယခင်က ထိမ်းမြားခဲ့ဖူးလျှင် ထိမ်းမြားခဲ့သည့်၎င်း၏ ယောကျာ်း၊

 

 

(၃)

ယောကျာ်းသည် ယခင်ကထိမ်းမြားခဲ့ဖူးလျှင် ထိမ်းမြားခဲ့သည့် ၎င်း၏ မိန်းမ။

 

(ခ)

လျှောက်လွှာ မိတ္တူပေးခြင်းခံရမည့်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်၏နေရပ်သည် မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့် နယ်နိမိတ်ပြင်ပတွင်ရှိလျှင် မိတ္တူ တစ်စောင်ကို ထိုသူထံ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်၍ ဖြစ်စေ၊ လူလွှတ်၍ ဖြစ်စေ၊ အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် ဖြစ်စေပေးပို့နိုင်သည်။

၁၀။

ထိမ်းမြားရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း လျှောက်လွှာမိတ္တူကို ပုဒ်မ ၉ အရ ပေးပြီးနောက် ၁၄ ရက်ကြာသည့်အခါ ပုဒ်မ ၁၁ နှင့် ပုဒ်မ ၁၃ တို့အရ ကြိုတင် ကန့်ကွက်ခြင်း မရှိလျှင် မှတ်ပုံတင်အရာရှိက လျှောက်ထားသူတို့ကို ထိမ်းမြားပေးနိုင်သည်။

၁၁။

ပုဒ်မ ၆ အရ ထိမ်းမြားပေးရန် လျှောက်ထားသူတို့သည် ပုဒ်မ ၄ ပါ အချက် တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ညီညွတ်ခြင်း မရှိဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် မည်သူမဆို မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ လိပ်မူ၍ ထိုသူအား ထိမ်းမြားခြင်း မပြုစေရန်စာဖြင့် ရေးသား ကန့်ကွက်နိုင်သည်။

၁၂။ 

(က) 

မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ကန့်ကွက်လွှာရရှိသောအခါ ကန့်ကွက်သူအား စီရင်ပိုင်ခွင့် အာဏာရတရားရုံးသို့ လျှောက်ထားရန် ညွှန်ပြပြီး တရားရုံး ၏ အမိန့်ရရှိသည့်နေ့အထိ ထိမ်းမြားခြင်းကို ရွှေ့ဆိုင်းထားရမည်။

 

(ခ) 

ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရတရားရုံးသည် မှတ်ပုံတင် အရာရှိ၏ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ဒေသရှိ မြို့နယ်တရားရုံး ဖြစ်ရမည်။

၁၃။ 

(က) 

ပုဒ်မ ၆ အရ ထိမ်းမြားပေးရန် လျှောက်ထားသူတို့သည် ပုဒ်မ ၄ ပါ အချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ညီညွတ်ခြင်းမရှိဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် စီရင်ပိုင်ခွင့် အာဏာရတရားရုံးသို့ ကန့်ကွက်သူက လျှောက်လွှာတင် သွင်းနိုင်သည်။

 

(ခ) 

တရားရုံးက ထိုလျှောက်လွှာရရှိကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် တစ်စောင်ကို ကန့်ကွက်သူအားပေးရမည်။

 

(ဂ)

မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် - 

 

 

(၁) 

ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရပေးသည့် သက်သေခံလက်မှတ်ကို သတ်မှတ် ထားသည့်အချိန် ကာလအတွင်း ကန့်ကွက်သူက တင်သွင်းလျှင် တရားရုံးမှ ထိမ်းမြားခွင့်ရှိသည့် အမိန့်ကို မရရှိမီ ထိမ်းမြားရန် လျှောက်ထားသူတို့အား ထိမ်းမြားမပေးရ။

 

 

 (၂) 

သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလအတွင်း ကန့်ကွက်သူက သက်သေခံ လက်မှတ်ကို မတင်သွင်းလျှင် ထိမ်းမြားရန် လျှောက်ထားသူ တို့အား ထိမ်းမြားပေးရမည်။

 

(ဃ)

တရားရုံးသည် လျှောက်လွှာနှင့် ကျမ်းကျိန်လွှာတို့တွင် ပါရှိသည့် အချက်များနှင့် နှစ်ဖက်အမှုသည်များ တင်ပြသည့် သက်သေခံ ချက်တို့ကို အကျဉ်းနည်းဖြင့် စစ်ဆေးကြားနာပြီးနောက် လျှောက်ထား သူတို့သည် ထိမ်းမြားနိုင်ခွင့်ရှိ၊ မရှိ အမိန့်ချမှတ်ရမည်။

 

(င) 

ထိုအမိန့်ကို ကျေနပ်မှုမရှိပါက ဥပဒေနှင့်အညီ အယူခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

 

(စ) 

တရားရုံးသည် မိမိချမှတ်သော အမိန့်၏ မိတ္တူတစ်စောင်ကို မှတ်ပုံ တင်အရာရှိထံ ချက်ချင်းပို့ရမည်။

 

(ဆ)

(၁) 

ထိမ်းမြားနိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်လျှင် မှတ်ပုံတင် အရာရှိသည် ထိမ်းမြားပေးရမည်။

 

 

(၂) 

ထိမ်းမြားနိုင်ခွင့်မရှိဟု တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်လျှင် မှတ်ပုံတင် အရာရှိသည် ထိမ်းမြားမပေးရ။

၁၄။

မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုဒ်မ ၁၀ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၁၃ အရ ထိမ်းမြားသောအခါ သက်သေနှစ်ဦးရှေ့တွင် လျှောက်ထားသူတို့ကို ထိမ်းမြားပေးရမည်။ ထိမ်းမြားမည့် သူများသည် မှတ်ပုံတင်အရာရှိနှင့် သက်သေများရှေ့တွင် “ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားဝင်လင်မယားအဖြစ် ပေါင်းဖက်ပါမည်” ဟူ၍ မြွက်ဟ ကြေညာရမည်။

၁၅။ 

ပုဒ်မ ၁၄ အရ ထိမ်းမြားသည့်အခါ မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို ထိမ်းမြားမှု သက်သေခံ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်၌ ရေးသွင်းရမည်။ ထိုမှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် ထိမ်းမြားသူများ၊ သက်သေများနှင့် မှတ်ပုံတင် အရာရှိတို့က လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။

၁၆။ 

မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ထိမ်းမြားမှု သက်သေခံလက်မှတ် မူရင်းခွဲ ၄ စောင် ပြုလုပ်၍ တစ်စောင်စီကို ထိမ်းမြားသူတို့အား ပေးအပ်ရမည်။ အကယ်၍ မိန်းမသည် အသက် ၂၀ နှစ် မပြည့်သေးလျှင် ၎င်း၏မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်း သူအား ပေးအပ်ရမည်။ တတိယတစ်စောင်ကို ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် အမြဲထိန်းသိမ်းထားရန် ပေးပို့ရမည်။ စတုတ္ထတစ်စောင်နှင့် ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ အမှတ်အသားများကို မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှိ ထိမ်းမြားမှုဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်နှင့်အတူ ပူးတွဲထိန်းသိမ်း ထားရှိရမည်။

၁၇။

 

ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ စာတမ်းအမှတ်အသားများ၏ တာဝန်ခံမိတ္တူများကို ရလို ကြောင်း သတ်မှတ်ထားသည့် အခကြေးငွေကို သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်း နှင့်အညီ ပေးသွင်းပြီး လျှောက်ထားပါက မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် လျှောက်ထား သူအား ထုတ်ပေးရမည်။

၁၈။ 

ဤဥပဒေအရ ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့် စာတမ်းအမှတ်အသားများ၏ တာဝန်ခံ မိတ္တူများတွင် ပါရှိသည့် အကြောင်းအရာများသည် မှန်သည်ဟု သက်သေခံ အဖြစ် လက်ခံရမည်။ နောက်ထပ် သက်သေထင်ရှားပြရန်မလို။

အခန်း (၄)

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သည့်ယောကျာ်း လိုက်နာရမည့်အချက်များ

၁၉။

ဤဥပဒေအရ ထိမ်းမြားခဲ့သည့် သို့မဟုတ် ထိမ်းမြားခဲ့သည်ဟု မှတ်ယူ ခြင်းခံရသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သည့် ယောကျာ်းသည် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမ၏ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ -

 

(က)

မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမအား ၎င်းသက်ဝင်ယုံကြည်သည့် ဘာသာကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ပြုရမည်။

 

(ခ) 

မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမနှင့် ရရှိသည့်သားသမီးများအား ၎င်းတို့ သဘော ဆန္ဒအတိုင်း သက်ဝင်ယုံကြည်ရာဘာသာကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ပြုရမည်။

 

 (ဂ) 

လင်နှင့်မယားတို့ နေထိုင်သည့်အိမ်တွင် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမ က ဗုဒ္ဓရုပ်ပွား တော်များ၊ ဗုဒ္ဓပုံတော်များ၊ စေတီပုထိုးပုံတော်များ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းသံဃာပုံတော်များ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် သက်ဆိုင်သော အသုံး အဆောင် ပစ္စည်းများကို ထားရှိခွင့်၊ ကိုးကွယ်ခွင့်ပြုရမည်။

 

(ဃ) 

 

မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမက အလှူဒါနပြုလုပ်ခြင်း၊ ဘုရားရှိခိုးခြင်း၊ တရားဓမ္မနှင့် ပရိတ်ရွတ်ခြင်း၊ ပုတီးစိပ်ခြင်း၊ တရားနာခြင်း၊ တရား ထိုင်ခြင်း၊ ဘုရားကျောင်းကန်များသို့ သွားရောက်ခြင်း၊ ဥပုသ်သီလ ဆောက်တည်ခြင်း၊ ဗုဒ္ဓစာပေများ၊ ကျမ်းဂန်များထားရှိ လေ့လာဖတ်ရှုခြင်း၊ ကြည့်ရှုခြင်း၊ နာကြားခြင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှုတို့ကို ခွင့်ပြုရမည်။

 

(င) 

မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် စွန့်လွှတ်စေပြီး မိမိကိုးကွယ်ရာ ဘာသာသို့ဖြစ်စေ၊ အခြားဘာသာ တစ်မျိုးမျိုးသို့ ဖြစ်စေ ကူးပြောင်းကိုးကွယ်စေမှုမပြုရ။

 

(စ)

ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားရန်အကြံဖြင့် မိန်းမ ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုသော နေရာ ကိုသော် လည်းကောင်း၊ အထွတ်အမြတ်ထားသော အရာဝတ္ထုကိုသော် လည်းကောင်း ဖျက်ဆီးရန် သို့မဟုတ် ပျက်စီးနစ်နာစေရန် သို့မဟုတ် ယုတ်ညံ့စေရန် မပြုရ။

 

(ဆ) 

မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမ၏ ဘာသာရေး သက်ဝင်ယုံကြည်မှုကို စကားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ထင်ရှားသော ပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အမူအရာဖြင့် ဖြစ်စေ စော်ကားခြင်း မပြုရ။

 

 (ဇ) 

မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမကွယ်လွန်သည့်အခါ ၎င်းအား ဗုဒ္ဓဘာသာ ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ဆောင်ရွက်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုရမည်။

၂၀။

အခြားတည်ဆဲဥပဒေ သို့မဟုတ် ဓလေ့ထုံးတမ်းက မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဤဥပဒေအရ ထိမ်းမြားခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သည့် ယောကျာ်းသည် ပုဒ်မ ၁၉ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သည့် ယောကျာ်းကို ကွာရှင်းနိုင်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ထိုမိန်းမက ထိုယောကျာ်းကို ကွာရှင်းလျှင်-

 

(က) 

ထိုယောကျာ်းသည် လင်မယားနှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်းများမှ မိမိ၏အစုကို စွန့်လွှတ်ရမည့်အပြင် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမအား ဆုံးရှုံး နစ်နာမှု အတွက် လျော်ကြေးပေးရမည်။

 

(ခ) 

မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမသည် သားသမီးအားလုံးကို အုပ်ထိန်းခွင့် ရှိရမည်။

 

(ဂ) 

ထို ယောကျာ်းသည် အရွယ်မရောက်သေးသည့် သားသမီးများအတွက် ကလေးစရိတ် ပေးရမည်။

အခန်း (၅)

ဤဥပဒေအရ ထိမ်းမြားခဲ့သည်ဟု မှတ်ယူရခြင်း

၂၁။

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သည့် ယောကျာ်းက မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမကို ထိမ်းမြားရန် ကတိပြုလျှင် ထိုယောကျာ်းသည် ထိုမိန်းမကို ဤဥပဒေအရ ထိမ်းမြားရန် ကတိပြုသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၂၂။

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သည့် ယောကျာ်းတစ်ဦးနှင့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမ တစ်ဦးတို့ ပေါင်းဖက်နေထိုင်ပြုမူကြပုံသည် မြန်မာဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ အရ လင်မယားအရာမြောက်မည့် ပေါင်းဖက်နေထိုင်ပြုမူကြပုံမျိုးဖြစ်လျှင်-

 

(က)

ထိုသူတို့သည် ထိုသို့ ပေါင်းဖက်စကပင် ထိမ်းမြားခဲ့ကြသည်ဟု မှတ်ယူရမည့်အပြင် ဤဥပဒေအရ ထိမ်းမြားခဲ့သည်ဟုလည်း မှတ်ယူရမည်။

 

(ခ) 

ထို လင်မယားသည် စတင်ပေါင်းဖက်သည့်နေ့မှစ၍ မည်သည့် ကာလတွင် မဆို ဤဥပဒေအရတစ်ဦးဦးက ထိမ်းမြားမှုသက်သေခံ လက်မှတ် ထုတ်ပေးရန် မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ယင်းသို့ လျှောက်ထားလာပါက မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုဒ်မ ၁၄ အရ ထိုသူတို့ကို မိမိက ထိမ်းမြားပေးဘိသကဲ့သို့ ပုဒ်မ ၁၅ နှင့် ပုဒ်မ ၁၆ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း (၆)

မှတ်ပုံတင်အရာရှိက ထိမ်းမြားပေးခြင်း

၂၃။

(က) 

မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမတစ်ဦးနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သည့် ယောကျာ်းတစ်ဦး တို့သည် ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံမတင်ဘဲ ပေါင်းဖက် လျက်ရှိလျှင် မိန်းမနေထိုင်ရာဒေသရှိ မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ မိန်းမ သို့မဟုတ် ၎င်း၏မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူ၊ ဆွေမျိုးတစ်ဦးဦးက ထိုအကြောင်းကို သတင်းပေးနိုင်သည်။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် သတင်းပေးချက်ကို ရေးမှတ်ထားပြီး သတင်းပေးသူကို လက်မှတ် ရေးထိုးစေရမည်။

 

(ခ)

မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် - 

 

 

(၁)

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ သတင်းပေးချက်ကို ရရှိသည့်အခါသတင်း ပေးချက်ကို ရေးမှတ်ပြီး သတင်းပေးသူအား လက်မှတ်ရေး ထိုးစေခြင်း၊ မှတ်ပုံမတင်ဘဲ ပေါင်းဖက်လျက်ရှိသော မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သည့် ယောကျာ်း တို့ကို သတ်မှတ်သည့် နေ့ရက်တွင် လာရောက်ရန် ဆင့်ခေါ်ရမည်။

 

 

  (၂)

ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) အရ ဆင့်ခေါ်ခြင်းခံရသူနှစ်ဦးလုံးက ထိမ်းမြားခြင်း ကို မှတ်ပုံတင်ရန်  ဆန္ဒရှိပါက ပုဒ်မ ၁၄ ပါနည်းလမ်းအတိုင်း ထိမ်းမြားပေးပြီး ပုဒ်မ ၁၅ နှင့် ၁၆ တို့နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

 

 

  (၃)

ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) အရ ဆင့်ခေါ်ခြင်းခံရသူ တစ်ဦးက ဖြစ်စေ၊ နှစ်ဦးလုံးကဖြစ်စေ ထိမ်းမြားခြင်းကို မှတ်ပုံတင်ရန် ဆန္ဒမရှိလျှင် သို့မဟုတ် လာရောက်ခြင်းမရှိလျှင် ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ စီရင်ပိုင်ခွင့် အာဏာရ တရားရုံးသို့ သတင်းပေးချက်နှင့်အတူ အစီရင်ခံစာ ပေးပို့ရမည်။

 

(ဂ) 

အခြားတည်ဆဲဥပဒေများတွင် မည်သို့ပင် ပါရှိစေကာမူ တရားရုံးသည် အစီရင်ခံစာကို ရရှိသောအခါ နည်းလမ်းတကျ စွဲဆိုသည့် တရားမ အထွေထွေမှု ဖြစ်ဘိသကဲ့သို့ နှစ်ဖက်အမှုသည်များကို လည်းကောင်း၊ ၎င်းတို့ တင်ပြသည့် သက်သေခံချက်ကို လည်းကောင်း စစ်ဆေး ကြားနာ ပြီးနောက် ထိုသူတို့သည် ပုဒ်မ ၂၂၊ ပုဒ်မခွဲ(က) အရ ထိမ်းမြားခဲ့ကြ သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း အမိန့်ချမှတ်ရမည်။ စရိတ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားရုံးက သင့်သည် ထင်မြင်သည့်အမိန့်ကို ချမှတ်နိုင်သည်။

 

(ဃ) 

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ပေါင်းဖက်လျက်ရှိသူ -

 

 

(၁)

တစ်ဦးဦးက ထိမ်းမြားခြင်းကို မှတ်ပုံမတင်လိုသည့် အမှုတွင် မှတ်ပုံတင် လိုသူအား တရားလိုဟူ၍ လည်းကောင်း၊ မှတ်ပုံမတင် လိုသူအား တရားပြိုင်ဟူ၍ လည်းကောင်း မှတ်ယူရမည်။

 

 

(၂) 

နှစ်ဦးလုံးက ထိမ်းမြားခြင်းကို မှတ်ပုံမတင်လိုသည့် အမှုတွင် သတင်းပေးသူအား တရားလိုဟူ၍လည်းကောင်း၊ မှတ်ပုံမတင်လိုသူ နှစ်ဦးအား တရားပြိုင်များ ဟူ၍လည်းကောင်း မှတ်ယူရမည်။

 

(င) 

တရားရုံးသည် အမိန့်မိတ္တူတစ်စောင်ကို မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံသို့ ချက်ချင်း ပေးပို့ရမည်။

 

(စ) 

တရားရုံးက ထိုယောကျာ်းနှင့် မိန်းမတို့သည် ပုဒ်မ၂၂၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ထိမ်းမြားခဲ့ကြသည်ဟု မှတ်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း အမိန့်ချမှတ်လျှင် မှတ်ပုံတင် အရာရှိသည် တရားရုံးအမိန့်အတိုင်း ထိမ်းမြားမှုသက်သေခံ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာများကို ရေးသွင်း၍ လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် ပုဒ်မ ၁၆ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

 

(ဆ) 

မြို့နယ်တရားရုံးက ချမှတ်သောအမိန့်ကို ဥပဒေနှင့်အညီ အယူခံ ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

အခန်း (၇)

ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများကို မြန်မာဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေအရ ဆုံးဖြတ်ခြင်း

၂၄။

ဤဥပဒေအရ ထိမ်းမြားသူ သို့မဟုတ် ထိမ်းမြားခဲ့ကြသည်ဟု မှတ်ယူခြင်း ခံရသူတို့နှင့် ၎င်းတို့၏ တရားဝင်လင်၊ တရားဝင်မယားနှင့် တရားဝင် သားသမီး အားလုံး၏ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ အမွေဆက်ခံခွင့် အခွင့်အရေးများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စအားလုံးကို မြန်မာဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေအရ ဆုံးဖြတ်ရမည်။

၂၅။

လင်မယား ကွာရှင်းမှု၊ ပစ္စည်းခွဲဝေမှုနှင့် သားသမီး ထိန်းသိမ်းမှုတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် မြန်မာဓလေ့ ထုံးတမ်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ဤ ဥပဒေအရ ထိမ်းမြားကြသူ သို့မဟုတ် ထိမ်းမြားခဲ့ကြသည်ဟု မှတ်ယူခြင်းခံရ သူတို့အပေါ် အာဏာသက်ရောက်ရမည်။

၂၆။

ဟိန္ဒူဘာသာ၊ ဆစ်(ခ်)ဘာသာ၊ ဂျိန္နဘာသာ တစ်ရပ်ရပ်ကို ကိုးကွယ်သော ပစ္စည်း မခွဲဝေရသေးသည့် မိသားစုဝင်ယောကျာ်းသည် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမနှင့် ဤ ဥပဒေအရ ထိမ်းမြားလျှင် သို့မဟုတ် ထိမ်းမြားခဲ့သည်ဟု မှတ်ယူခြင်းခံရလျှင် ထိုသူသည် ထိုမိသားစုမှ ခွဲခွာခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ ထို့ပြင် ပစ္စည်း ခွဲဝေခြင်းမပြုမီ ထိုသူသေဆုံးလျှင် ၎င်းပိုင်သည့် ဆိုင်ရာ ဆိုင်ခွင့်သည် ထိုသူ၏ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမနှင့် သား သမီးများသို့ သက်ရောက်ရမည်။

၂၇။

ဘာသာရေး ဓလေ့ထုံးတမ်းတစ်ခုခုက ဖြစ်စေ၊ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ကဖြစ်စေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သည့် ယောကျာ်းတစ်ဦးအား မြန်မာဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် မိန်းမ တစ်ဦးနှင့် လင်မယားအဖြစ် ပေါင်းဖက်နေခြင်းကို ခွင့်မပြုသည့် အကြောင်းကြောင့် ယောကျာ်းက မိန်းမကို ကွာရှင်းလျှင် သို့မဟုတ် စွန့်ခွာလျှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်ထိ လက်ရောက် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရာ ရောက်သည်ဖြစ်စေ၊ မရောက်သည်ဖြစ်စေ ရက်စက်သည့် အပြုအမူအားဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲအောင်ပြုလျှင် သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုပြုလျှင် အဆိုပါ ဘာသာရေးဓလေ့ထုံးတမ်း သို့မဟုတ် ဥပဒေက မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ-

 

(က)

ယောကျာ်းသည် နှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်းများမှ မိမိရထိုက်သောအစုကို စွန့်လွှတ် ရမည့်အပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမအား ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွက် လျော်ကြေး ပေးရမည်။

 

(ခ) 

မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမသည် သားသမီးအားလုံး အုပ်ထိန်းခွင့်ကို ရရှိရမည်။

 

(ဂ) 

ယောကျာ်းသည် အရွယ်မရောက်သေးသည့် သားသမီးများအတွက် ကလေးစရိတ်ပေးရမည်။

၂၈။

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သော နိုင်ငံသား မိန်းမတစ်ဦးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သည့် ယောကျာ်းနှင့် လင်မယားအဖြစ် ပေါင်းဖက်နေစဉ် ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်း ကိုးကွယ်လျှင် ၎င်းတို့သည် ဤဥပဒေအရ ထိမ်းမြားဘိသကဲ့သို့ ပုဒ်မ ၂၅ နှင့် ပုဒ်မ ၂၆ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်ရမည်။

၂၉။ 

မိန်းမက ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းကိုးကွယ်သည့်အခါ ယောကျာ်း၏ ဘာသာရေး ဓလေ့ ထုံးတမ်း တစ်ခုခုကဖြစ်စေ၊ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ကဖြစ်စေ ယောကျာ်းအား ထို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမနှင့် လင်မယားအဖြစ် ပေါင်းဖက်နေခြင်းကို ခွင့်မပြုသည့် အကြောင်းကြောင့် ယောကျာ်း သို့မဟုတ် မိန်းမက ကွာရှင်းလိုလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ထိုမိန်းမကူးပြောင်း ကိုးကွယ်သည့်ကာလအပိုင်းအခြား အတွင်း ကွာရှင်းနိုင်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် -

 

 

ယောကျာ်းက မိန်းမကို ကွာရှင်းလျှင်- 

 

 

(၁) 

ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းမပြုမီက မိန်းမ နေထိုင်ရ သည့် အတန်းအစား အခြေအနေအောက် မလျော့သော အခြေအနေ တွင် ဆက်လက်နေထိုင်နိုင်သည့် လုံလောက်သော လစဉ် စရိတ်ကို မိန်းမက နောက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်းမပြုသမျှ ကာလ ပတ်လုံး ယောကျာ်းက မိန်းမအား ပေးရမည်။

 

 

(၂)

မိန်းမသည် ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းမပြုမီက မိန်းမ တစ်ဦးတည်းပိုင်ဖြစ်သော ပစ္စည်းအားလုံးကို မိန်းမက ရခွင့်ရှိရမည်။ သို့ရာတွင် ထိုသို့ ကူးပြောင်းကိုးကွယ်ခြင်း မပြုမီက ယောကျာ်း တစ်ဦးတည်းပိုင် ဖြစ်သော မည်သည့် ပစ္စည်းကိုမျှ မိန်းမက ရခွင့် မရှိစေရ။

 

 

  (၃) 

မိန်းမသည် အရွယ်မရောက်သေးသည့် သားသမီးအားလုံး အုပ်ထိန်းခွင့်ကို ရရှိရမည်။

 

 

(၄)

ယောကျာ်းသည် အရွယ်မရောက်သေးသည့် သားသမီးများအတွက် ကလေးစရိတ် ပေးရမည်။

 

(ခ)

မိန်းမက ယောကျာ်းကို ကွာရှင်းလျှင်-

 

 

(၁)

မိန်းမက ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းမပြုမီ မိန်းမ တစ်ဦးတည်းပိုင်ဖြစ်သော ပစ္စည်းမှတစ်ပါး ယောကျာ်း တစ်ဦးတည်း ပိုင်သော မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမျှ မိန်းမက ရခွင့် မရှိစေရ။

 

 

(၂)

မိန်းမသည် အရွယ်မရောက်သေးသည့် သားသမီးအားလုံး အုပ်ထိန်း ခွင့်ကို ရရှိရမည်။

 

 

(၃)

 

ယောကျာ်းသည် အရွယ်မရောက်သေးသည့် သားသမီးများအတွက် ကလေးစရိတ်ပေးရမည်။

၃၀။

ပုဒ်မ ၂၅ မှ ပုဒ်မ ၂၉ အထိ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမနှင့် ၎င်း၏ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သည့် ယောကျာ်းတို့ဖြစ်ပွားသော လင်မယား ကွာရှင်းမှုကိစ္စ သို့မဟုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သည့် ယောကျာ်းက မြန်မာဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်မိန်းမကို စွန့်ခွာသည့်ကိစ္စ သို့မဟုတ် ကိုယ်ထိလက်ရောက် ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ရာ ရောက်သည် ဖြစ်စေ၊ မရောက်သည်ဖြစ်စေ ရက်စက်သည့် အပြုအမူ အားဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲအောင် ပြုသည့်ကိစ္စ သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုပြုသည့် ကိစ္စ အားလုံးတို့နှင့် သက်ဆိုင်ရမည်။

၃၁။

ဤ ဥပဒေအရ ထိမ်းမြားလျှင် သို့မဟုတ် ထိမ်းမြားသည်ဟု မှတ်ယူခြင်းခံရလျှင် ထိုသူနှစ်ဦးမှ မွေးဖွားသော သားသမီးများသည် တရားဝင်သားသမီးများ ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

အခန်း (၈)

ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ

၃၂။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၁ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၁၃ အရ ကန့်ကွက်ခြင်းကို သဘောရိုးဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ကျပ်ငါးသိန်း ထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

၃၃။

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သည့် ယောကျာ်းသည် ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဃ)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန် ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် ကျပ်ငါးသိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်ရမည်။

၃၄။

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သည့် ယောကျာ်းသည် ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (င) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် ကျပ်သိန်း နှစ်ဆယ် ထက် မပိုသော ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်ရမည်။

၃၅။

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သည့် ယောကျာ်းသည် ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (စ)၊ ပုဒ်မခွဲ (ဆ)နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဇ) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ရမည့်အပြင် ကျပ်တစ်ဆယ့်ငါးသိန်း ထက်မပိုသောငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်ရမည်။

၃၆။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၆ ပါလျှောက်လွှာပုံစံတွင် မဟုတ်မမှန်သည်လည်း ဖြစ်၍ မဟုတ်မမှန်ဟု မိမိသိသည်လည်းဖြစ်သော သို့မဟုတ် ယုံကြည်သည် လည်းဖြစ်သော ဖော်ပြချက်ကို သော်လည်းကောင်း၊ ထိမ်းမြားမှုသက်သေခံ လက်မှတ်ကို သော်လည်းကောင်း ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း သို့မဟုတ် မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေခံခြင်းပြုကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ်စေချမှတ်ရမည်။

၃၇။ 

မည်သည့် မှတ်ပုံတင်အရာရှိမဆို ပုဒ်မ ၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) နှင့် ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ဆ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခုနှင့် ဆန့်ကျင်၍ ထိမ်းမြားပေးကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုအရာရှိကို ခြောက်လ ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ကျပ်နှစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

အခန်း (၉)

အထွေထွေ

၃၈။

ဤ ဥပဒေပါ ပုဒ်မ ၃၃ မှ ၃၇ အထိ ပြစ်မှုများကို ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။

၃၉။

၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားမှုနှင့် အမွေဆက်ခံမှု အက်ဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် မဆန့်ကျင် သရွေ့ အတည်ဖြစ်သည်။

၄၀။

 

ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သည် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုထုတ်ပြန် နိုင်သည်။

၄၁။

၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားမှုနှင့် အမွေဆက်ခံမှု အက်ဥပဒေကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

                   

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးသည်။

 

(ပုံ) သိန်းစိန်                                                 

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                              

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်                                   

 

 

ဇယား

ပုံစံ - က (ယောကျာ်းအတွက်)

( ပုဒ်မ ၆ ကို ကြည့်။)

ထိမ်းမြားလိုကြောင်း လျှောက်ထားလွှာပုံစံ

----------------ခရိုင်။

                                         -------------မြို့နယ်။

ထိမ်းမြားမှုမှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ

ကျွန်ုပ်သည် ဤလျှောက်ထားလွှာတွင် အမည်မှစ၍ အကြောင်းအရာများ ဖော်ပြပါရှိသော တစ်ဘက်သူနှင့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမများ အထူး ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ထိမ်းမြားရန်ကြံရွယ်ကြောင်း လျှောက်ထားအပ်ပါသည်။

 

လျှောက်ထားလွှာပေးပို့သူ၏ ဖော်ပြချက်များ

အပိုင်း (၁)

(က)

အမည်၊

(ခ)

အလုပ်အကိုင်၊

(ဂ) 

မည်သည့်နိုင်ငံသား၊

(ဃ)

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊

(င) 

အသက်၊

(စ) 

လျှောက်ထားလွှာပေးပို့သည့်   နေ့ရက်မတိုင်မီ နေထိုင်လျက်ရှိသည့်အရပ်၊

(ဆ)

မိဘများ၏အမည် -

 

(၁)

 

 

(၂)

 

(ဇ) 

မိဘများ၏ အလုပ်အကိုင်၊

(ဈ) 

မိဘများ၏နေရပ်၊

(ည)

(မိဘများ အသက်ရှင်လျက် မရှိလျှင်) အုပ်ထိန်းသူ၏အမည်၊

(ဋ) 

အုပ်ထိန်းသူ၏ အလုပ်အကိုင်နှင့်နေရပ်၊

(ဌ) 

မိမိမှာ ယခင်က ထိမ်းမြားဖူးသူ ဟုတ် မဟုတ်၊ ထိမ်းမြားဖူးသူ ဖြစ်လျှင် ထိုထိမ်းမြားမှုမှာ ယခုနေ့ရက်တွင် အတည်ဖြစ်လျက်ရှိ မရှိ၊

(ဍ) 

ယခင်မယား အသက်ရှင်လျက်ရှိသေးလျှင် ထိုမယား၏အမည်နှင့် နေရပ်။

 

အပိုင်း (၂)

(က)

(တစ်ဘက်သူ၏) အမည်၊

(ခ)

အလုပ်အကိုင်၊

(ဂ) 

မည်သည့်နိုင်ငံသား၊

(ဃ)

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊

(င) 

အသက်၊

(စ) 

လျှောက်ထားလွှာပေးပို့သည့်နေ့ရက်မတိုင်မီ နေထိုင်လျက်ရှိသည့် အရပ်၊

(ဆ)

မိဘများ၏အမည် -

 

(၁)

 

 

(၂)

 

(ဇ) 

မိဘများ၏ အလုပ်အကိုင်၊

(ဈ) 

မိဘများ၏နေရပ်၊

(ည)

(မိဘများ အသက်ရှင်လျက် မရှိလျှင်) အုပ်ထိန်းသူ၏အမည်၊

(ဋ) 

အုပ်ထိန်းသူ၏ အလုပ်အကိုင်နှင့်နေရပ်၊

(ဌ) 

အသက် ၂၀ နှစ် မပြည့်သေးလျှင် မိဘများ၏ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ၏ သဘောတူချက်ရရှိပြီး ဟုတ် မဟုတ်၊

(ဍ) 

သဘောတူချက်ပေးသည့် မိဘများ၏ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ အမည်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်၊

(ဎ)

ထိုသူမှာ ယခင်က ထိမ်းမြားဖူးသူ ဟုတ်မဟုတ်၊ ထိမ်းမြားဖူးသူ ဖြစ်လျှင် ထိုထိမ်းမြားမှုမှာ ယခုနေ့ရက်တွင် အတည်ဖြစ်လျက် ရှိ၊ မရှိ။

 

(လက်မှတ်)                                

လျှောက်ထားသူ                             

မှတ်ပုံတင်အရာရှိရှေ့တွင် ထွက်ဆိုချက်

အထက်ပါ လျှောက်ထားလွှာ အပိုင်း (၁) တွင် ဖော်ပြပါရှိသောအကြောင်းအရာမှာ   ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် သိရှိရသမျှ ဟုတ်မှန်ကြောင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ အပိုင်း (၂) တွင် ဖော်ပြပါရှိသော အကြောင်းအရာမှာ ကျွန်ုပ်ကြားသိယုံကြည်ရသမျှ ဟုတ်မှန်ကြောင်းဖြင့် လည်းကောင်း   ကျွန်ုပ် ---------- က ထွက်ဆိုပါသည်။ အထက်ပါ လျှောက်ထားလွှာတွင် ပါရှိသည့်  ဖော်ပြချက် တစ်ခုခုမှာ ကျွန်ုပ်သိရှိသမျှ မဟုတ်မမှန်လျှင်၊ ထို့ပြင် ယင်းသို့သော ဖော်ပြချက်ကို ပြုလုပ်ရာတွင် ကျွန်ုပ်က ထိုဖော်ပြချက်သည် မဟုတ်မမှန်ကြောင်း သိရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ယုံကြည်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ထိုဖော်ပြချက် သည် ဟုတ်မှန်သည်ဟု မယုံကြည်လျှင်သော်လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်မှာ မြန်မာဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုခံထိုက်သည် ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်သိရှိပါသည်။

 

(လက်မှတ်)                                        

လျှောက်ထားသူ                                     

အောက်ပါသက်သေတို့ရှေ့တွင်

(၁) 

 (လက်မှတ်)

 

 

(အမည်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်)

(၂) 

 (လက်မှတ်)

 

 

(အမည်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်)

 

အထက်ပါ ဖော်ပြချက်များကို ထွက်ဆိုသူအား ဖတ်ကြားရှင်းလင်းပြရာ ထိုဖော်ပြချက် များပါ အကြောင်းအရာများ မှန်ကန်ကြောင်း ထိုသူကဝန်ခံသည့်ပြင် ယင်းသို့ မှန်ကန် ကြောင်းဖြင့် ဤထွက်ဆိုချက်ကို ကျွန်ုပ်ရှေ့၌လည်းကောင်း၊ အထက်တွင် လက်မှတ် ရေးထိုးသည့် သက်သေ ၂ ဦးရှေ့၌ လည်းကောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

 

(လက်မှတ်)                                    

ထိမ်းမြားမှုမှတ်ပုံတင်အရာရှိ                           

 

အထက်ပါ  လျှောက်ထားလွှာမိတ္တူကို---------ရက်နေ့တွင် ကျွန်ုပ်၏ရုံးရှိ  အများမြင်သော နေရာ၌ကပ်လျက် ကြော်ငြာပြီးဖြစ်သည့်ပြင် ထိုလျှောက်ထားလွှာ မိတ္တူများကို  အောက်ပါ နေ့ရက်များတွင်-------------ထံ ချအပ် ပို့ ပြီးလည်း  ဖြစ်ကြောင်း။

 

(လက်မှတ်)                                                   

ထိမ်းမြားမှုမှတ်ပုံတင်အရာရှိ                                        

 

ပုံစံ - ခ (မိန်းမအတွက်)

( ပုဒ်မ ၆ ကို ကြည့်။)

ထိမ်းမြားလိုကြောင်း လျှောက်ထားလွှာပုံစံ

                                            -----------------ခရိုင်။

                                         --------------မြို့နယ်။

ထိမ်းမြားမှုမှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ

ကျွန်မသည် ဤလျှောက်ထားလွှာတွင် အမည်မှစ၍ အကြောင်းအရာများ ဖော်ပြပါရှိသော တစ်ဘက်သူနှင့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမများ အထူး ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအရ ထိမ်းမြားရန်ကြံရွယ်ကြောင်း လျှောက်ထားအပ်ပါသည်။

 

လျှောက်ထားလွှာပေးပို့သူ၏ဖော်ပြချက်များ

အပိုင်း (၁)

(က)

အမည်၊

(ခ)

အလုပ်အကိုင်၊

(ဂ) 

မည်သည့်နိုင်ငံသား၊

(ဃ)

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊

(င) 

အသက်၊

(စ) 

လျှောက်ထားလွှာပေးပို့သည့်နေ့ရက်မတိုင်မီ နေထိုင်လျက်ရှိသည့် အရပ်၊

(ဆ)

မိဘများ၏အမည် -

 

(၁)

 

 

(၂)

 

(ဇ) 

မိဘများ၏ အလုပ်အကိုင်၊

(ဈ) 

မိဘများ၏နေရပ်၊

(ည)

(မိဘများ အသက်ရှင်လျက်မရှိလျှင်) အုပ်ထိန်းသူ၏အမည်၊

(ဋ) 

အုပ်ထိန်းသူ၏ အလုပ်အကိုင်နှင့်နေရပ်၊

(ဌ) 

အသက် ၂၀ နှစ် မပြည့်သေးလျှင် မိဘများ၏ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ၏ သဘောတူညီချက်ရရှိပြီး ဟုတ်၊ မဟုတ်၊

(ဍ) 

သဘောတူချက်ပေးသည့် မိဘများ၏ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ အမည်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်၊

(ဎ)

မိမိမှာ ယခင်က ထိမ်းမြားဖူးသူဟုတ် မဟုတ်၊ ထိမ်းမြားဖူးသူဖြစ်လျှင် ထိုထိမ်းမြားမှုမှာ ယခုနေ့ရက်တွင် အတည်ဖြစ်လျက်ရှိ၊ မရှိ၊

(ဏ)

ယခင်လင် အသက်ရှင်လျက်ရှိသေးလျှင် ထိုလင်၏အမည်နှင့် နေရပ်။

     

အပိုင်း (၂)

(က)

(တစ်ဘက်သူ၏) အမည်၊

(ခ)

အလုပ်အကိုင်၊

(ဂ) 

မည်သည့်နိုင်ငံသား၊

(ဃ)

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊

(င) 

အသက်၊

(စ) 

လျှောက်ထားလွှာ ပေးပို့သည့်နေ့ရက်မတိုင်မီ နေထိုင်လျက်ရှိသည့် အရပ်၊

(ဆ)

မိဘများ၏အမည် -

 

(၁)

 

 

(၂)

 

(ဇ) 

မိဘများ၏ အလုပ်အကိုင်၊

(ဈ) 

မိဘများ၏နေရပ်၊

(ည)

(မိဘများ အသက်ရှင်လျက် မရှိလျှင်) အုပ်ထိန်းသူ၏အမည်၊

(ဋ) 

အုပ်ထိန်းသူ၏ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်၊

(ဌ) 

ထိုသူမှာ ယခင်က ထိမ်းမြားဖူးသူ ဟုတ် မဟုတ်၊ ထိမ်းမြားဖူးသူဖြစ်လျှင် ထိုထိမ်းမြားမှုမှာ ယခုနေ့ရက်တွင် အတည်ဖြစ်လျက်ရှိ၊ မရှိ။

 

(လက်မှတ်)                            

လျှောက်ထားသူ                          

မှတ်ပုံတင်အရာရှိရှေ့တွင် ထွက်ဆိုချက်

အထက်ပါ လျှောက်ထားလွှာ အပိုင်း (၁) တွင် ဖော်ပြပါရှိသောအကြောင်းအရာမှာ ကျွန်မကိုယ်တိုင် သိရှိရသမျှ ဟုတ်မှန်ကြောင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ အပိုင်း (၂) တွင် ဖော်ပြပါရှိသော အကြောင်းအရာမှာ ကျွန်မကြားသိ ယုံကြည်ရသမျှ ဟုတ်မှန်ကြောင်းဖြင့် လည်းကောင်း ကျွန်မ-----------က ထွက်ဆိုပါသည်။ အထက်ပါလျှောက်ထားလွှာတွင် ပါရှိသည့် ဖော်ပြချက် တစ်ခုခုမှာ ကျွန်မသိရှိသမျှ မဟုတ်မမှန်လျှင်၊ ထို့ပြင် ယင်းသို့သော ဖော်ပြချက်ကို ပြုလုပ်ရာတွင် ကျွန်မက ထိုဖော်ပြချက်သည် မဟုတ်မမှန်ကြောင်း သိရှိလျှင်သော် လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် ယုံကြည်လျှင်သော်လည်းကောင်း ထိုဖော်ပြ ချက်သည် ဟုတ်မှန်သည်ဟု မယုံကြည်လျှင်သော်လည်းကောင်း ကျွန်မမှာ မြန်မာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ တရားစွဲဆို ခံထိုက်သည် ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်မသိရှိပါသည်။

(လက်မှတ်)                      

လျှောက်ထားသူ                   

အောက်ပါသက်သေတို့ရှေ့တွင်

(၁) 

 (လက်မှတ်)

 

 

(အမည်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်)

(၂) 

 (လက်မှတ်)

 

 

(အမည်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်)

 

အထက်ပါ ဖော်ပြချက်များကို ထွက်ဆိုသူအား ဖတ်ကြားရှင်းလင်းပြရာ ထိုဖော်ပြချက်များပါ အကြောင်းအရာများ မှန်ကန်ကြောင်း ထိုသူကဝန်ခံသည့်ပြင် ယင်းသို့မှန်ကန်ကြောင်းဖြင့် ဤထွက်ဆိုချက်ကို ကျွန်ုပ်ရှေ့၌လည်းကောင်း၊ အထက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် သက်သေ ၂ ဦး ရှေ့၌လည်းကောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

(လက်မှတ်)                                

ထိမ်းမြားမှုမှတ်ပုံတင်အရာရှိ                    

 

အထက်ပါ လျှောက်ထားလွှာမိတ္တူကို--------------ရက်နေ့တွင် ကျွန်ုပ်၏ရုံးရှိ အများ မြင်သောနေရာ၌ ကပ်လျက်ကြော်ငြာပြီးဖြစ်သည့်ပြင် ထိုလျှောက်ထားလွှာမိတ္တူများကို  အောက်ပါနေ့ရက်များတွင်--------------ထံ ချအပ် ပို့ ပြီးလည်း  ဖြစ်ကြောင်း။

 

                                                 

(လက်မှတ်)                            

ထိမ်းမြားမှုမှတ်ပုံတင်အရာရှိ                  

 

ပုံစံ - ဂ

(မူရင်းထပ်တူပေါင်း ၄ စောင် ရှိစေရမည်။)

(ပုဒ်မ ၁၅ ကိုကြည့်။)

ထိမ်းမြားကြောင်း သက်သေခံမှတ်ပုံတင်စာအုပ်ပုံစံ

အမှတ်၊ ------------။

ထိမ်းမြားသည့်နေ့ရက်။

ထိမ်းမြားရာအရပ်

 

(က)

လင်၏အမည်၊

(ခ) 

အသက်၊

(ဂ) 

မည်သည့်နိုင်ငံသား၊

(ဃ)

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊

(င) 

အလုပ်အကိုင်၊

(စ) 

နေရပ်၊

(ဆ)

မိဘများ၏အမည်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်၊

(ဇ) 

(မိဘများအသက်ရှင်လျက်မရှိလျှင်) အုပ်ထိန်းသူအမည်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်။

 

(က)

မယား၏အမည်၊

(ခ) 

အသက်၊

(ဂ) 

မည်သည့်နိုင်ငံသား၊

(ဃ)

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊

(င) 

အလုပ်အကိုင်၊

(စ) 

နေရပ်၊

(ဆ)

မိဘများ၏အမည်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်နေရပ်၊

(ဇ) 

(မိဘများအသက်ရှင်လျက်မရှိလျှင်) အုပ်ထိန်းသူအမည်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်နေရပ်၊

(ဈ) 

အသက် ၂၀ နှစ်မပြည့်သေးလျှင် ထိမ်းမြားရန် သဘောတူညီချက် ပေးပြီးသည့် မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ၏ အမည်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်။

 

[ကျွန်တော်       နှင့် ကျွန်မ       တို့၏ ယခုထိမ်းမြားမှုကို အောက်ပါ သက်သေများ ရှေ့တွင် ပြုလုပ်ပါသည်။

         

ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့တွင် ပြုလုပ်ပါသည်။

မောင်

အမည်  ၊

-------------------------------

အလုပ်အကိုင် ၊

-------------------------------

နေရပ်  ၊

---------------------------------

 

မောင်

အမည်  ၊

-------------------------------

အလုပ်အကိုင် ၊

-------------------------------

နေရပ်  ၊

---------------------------------

 

 

ထိမ်းမြားရန် သဘောတူချက်ပေးသူ၏လက်မှတ်။

အထက်တွင် အမည်ဖော်ပြပါရှိသူတို့၏ ထိမ်းမြားမှုကို၂၀--------ခုနှစ်၊ ------- လ ---------- ရက်နေ့တွင် ကျွန်ုပ်ရှေ့၌ ပြုလုပ်သည်။]

                 

ထိမ်းမြားမှုမှတ်ပုံတင်အရာရှိ

 

 

လင်၏လက်မှတ်

မယား၏လက်မှတ်

 

မှတ်ချက် ။ ဤဥပဒေပုဒ်မ ၂၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ထိမ်းမြားခြင်းကို မှတ်ပုံတင်ရန် ငြင်းဆိုသူများဖြစ်လျှင် ဤအပိုဒ်ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။