ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဌာန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၄၈။)

Printer-friendly versionSend by email

ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၄၈။)

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၁၁ ရက်

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁)

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

 

၁။

ဤဥပဒေကို ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရ မည်။

၂။

ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော  အောက်ပါစကားရပ်များသည်  ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရမည်-

 

(က) 

ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ဆိုသည်မှာ သူတစ်ဦးက မိမိ ယုံကြည်ရာအလိုက် ကိုးကွယ်သောဘာသာကို ဆိုသည်။

 

(ခ) 

ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်း  ဆိုသည်မှာ သူတစ်ဦးက မိမိ၏ ယုံကြည်ရာ အလိုက် ကိုးကွယ်လျက်ရှိသော ဘာသာကို စွန့်လွှတ်၍  အခြား ကိုးကွယ်ရာဘာသာသို့  လွတ်လပ်သော သဘောဆန္ဒဖြင့် ကူးပြောင်း ကိုးကွယ်ခြင်းကို ဆိုသည်။

 

(ဂ)

ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းလိုသူ  ဆိုသည်မှာ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်း ပြုနိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားသူကို ဆိုသည်။

 

(ဃ) 

မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသော ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ စိစစ်မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

 

(င) 

မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ရုံး ဆိုသည်မှာ  မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို    ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်    ဤဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ထားသောဌာနကို ဆိုသည်။

 

(စ) 

သက်သေခံလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ရေး အဖွဲ့က  ထုတ်ပေးသော  ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ သက်သေခံ လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။

အခန်း(၂)

မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းရန် လျှောက်ထားခြင်း

၃။

(က) 

မြို့နယ်အသီးသီးတွင် အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သော ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ စိစစ်မှတ်ပုံတင်ရေး အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းသည်-

 

 

(၁)

မြို့နယ်သာသနာရေးမှူး     မြို့နယ်သာသနာရေးမှူးရုံး၊                                          

ဥက္ကဋ္ဌ

 

 

(၂)

သက်ဆိုင်ရာကိုးကွယ်ရာဘာသာအလိုက် ရွေးချယ်တင်ပြသည့်ငါးဦးထက် မပိုသော မြို့မိမြို့ဖများ အနက်မှ မိမိတို့အချင်းချင်း ညှိနှိုင်း ရွေးချယ်သူ တစ်ဦး၊

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

 

 

(၃)

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း မခံရသည့် သက်ဆိုင်ရာ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာအလိုက် ရွေးချယ် တင်ပြသည့် လေးဦးထက်မပိုသော မြို့မိမြို့ဖများ၊

အဖွဲ့ဝင်များ

 

 

(၄)

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး၊မြို့နယ်လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး နှင့်  အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန၊                         

 

အဖွဲ့ဝင်

 

 

(၅)

ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊                              

အဖွဲ့ဝင်

 

 

(၆)

 

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊မြို့နယ်အဆင့် ပြည်တွင်းအစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့ အစည်း များ၊

အဖွဲ့ဝင်

 

 

(၇)

ဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး     မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန။

အတွင်းရေးမှူး

 

(ခ) 

ပုဒ်မခွဲ(က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ်(၂)နှင့်(၃)ပါ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦး  လစ်လပ်သည့်အခါဖြစ်စေ၊   အစားထိုးရွေးချယ်ရန်အကြောင်း ပေါ်ပေါက်သည့်အခါဖြစ်စေ လစ်လပ်သည့် အဖွဲ့ဝင်ကို သက်ဆိုင်ရာ ကိုးကွယ်ရာဘာသာအလိုက် သတ်မှတ်ချက်နှင့် အညီ ပြန်လည်ရွေးချယ် တင်ပြရမည်။

၄။

မည်သူမဆို-

 

(က) 

မိမိကိုးကွယ်ရာဘာသာမှ   အခြားကိုးကွယ်ရာဘာသာသို့ ဖြစ်စေ၊ ဘာသာမဲ့ အဖြစ်မှ ကိုးကွယ်ရာဘာသာတစ်ခုခုသို့ ဖြစ်စေ၊  ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ တစ်ခုခုမှ  ဘာသာမဲ့အဖြစ်သို့ဖြစ်စေ မိမိ၏လွတ်လပ်သော သဘောဆန္ဒဖြင့် ကူးပြောင်းခွင့်ရှိသည်။

 

(ခ) 

ကူးပြောင်းကိုးကွယ်ခွင့်ရရှိထားသည့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာမှ မူလမိမိ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာသို့ဖြစ်စေ၊ အခြားဘာသာသို့ ဖြစ်စေ ကူးပြောင်း ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိသည်။

၅။

ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းလိုသူသည်-

 

(က) 

အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။

 

(ခ) 

မိမိ၏ လွတ်လပ်သော သဘောဆန္ဒဖြင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်း လိုခြင်း ဖြစ်ရမည်။

 

(ဂ) 

မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အောက်ပါအချက်များ ဖော်ပြထားသော လျှောက်လွှာကို သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ရုံးသို့ တင်ပြရမည်-

 

 

(၁) 

အမည်၊

 

 

(၂) 

အသက်နှင့် မွေးသက္ကရာဇ်၊

 

 

(၃) 

ကိုင်ဆောင်သည့် လက်မှတ်အမျိုးအစားနှင့်အမှတ်၊

 

 

(၄) 

မွေးဖွားရာအရပ်၊

 

 

(၅) 

နေရပ်လိပ်စာ၊

 

 

(၆) 

ဖခင်အမည်နှင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊

 

 

(၇) 

မိခင်အမည်နှင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊

 

 

(၈) 

ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းရှိလျှင် ၎င်း၏ အမည်နှင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊

 

 

(၉)

လက်ရှိကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊

 

 

(၁၀)

ကူးပြောင်းလိုသည့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊

 

 

(၁၁)

ယခင်က ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခဲ့ဖူးခြင်း ရှိ မရှိ၊ ရှိလျှင် လျှောက်ထားခဲ့သည့် မြို့နယ်နှင့် သက်သေခံ လက်မှတ်အမှတ်၊

 

 

(၁၂)

ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းလိုသည့် အကြောင်းရင်း သို့မဟုတ်   ဘာသာမဲ့အဖြစ်သို့    ကူးပြောင်းလိုသည့် အကြောင်းရင်း။

၆။

မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ရုံးသည် ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းလိုသူက ပုဒ်မ၅၊  ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ  တင်ပြသည့်လျှောက်လွှာကို   လက်ခံ ရရှိသည့်အခါ-

 

(က)

လျှောက်လွှာတွင် အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားခြင်း ရှိ မရှိ စိစစ်ရမည်။

 

(ခ) 

လျှောက်လွှာပါ   အချက်အလက်များ    ပြည့်စုံခြင်းမရှိပါက လိုအပ်ချက်ကို ရှင်းပြ၍ ဖြည့်စွက်တင်ပြစေရမည်။

 

(ဂ) 

လျှောက်လွှာတွင် အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားကြောင်း စိစစ် တွေ့ရှိလျှင် မှတ်ပုံတင်စာရင်းရေးသွင်းပြီး အမှုတွဲ ဖွင့်လှစ်ရမည်။

 

(ဃ) 

ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းလိုသူအား  မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့နှင့်  တွေ့ဆုံ မေးမြန်းနိုင်ရေး အတွက် လျှောက်လွှာ လက်ခံရရှိ သည့် နေ့ရက်၏ နောက် တစ်နေ့ မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း သင့်လျော်သည့်နေ့ရက်ကို ချိန်းဆိုရမည်။

 

(င) 

ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းလိုသူ၏ နေရပ်သည် မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ရုံး တည်ရှိရာ နေရာနှင့် ဝေးကွာသောနေရာ သို့မဟုတ် သွားလာရေးခက်ခဲသော နေရာဖြစ်ပါက မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သို့ ချက်ချင်းတင်ပြ၍   ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ ကူးပြောင်းလိုသူအား အမြန်ဆုံးတွေ့ဆုံမေးမြန်းနိုင်ရန် လိုအပ်သလို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၃)

သက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း

၇။

မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သည် -

 

(က) 

ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းလိုသူအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာတွင် ပုဒ်မ  ၃ ပါ မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးအနက်မှ ကူးပြောင်းသည့်  ဘာသာများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မြို့မိဖြို့ဖနှစ်ဦး အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် ထက်ဝက်ကျော် ပါဝင်သောအဖွဲ့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

 

(ခ) 

လွတ်လပ်သော သဘောဆန္ဒအရ လျှောက်ထားခြင်း ဟုတ် မဟုတ်  သိရှိနိုင်ရန်  ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ ကူးပြောင်း လိုသူအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းရမည်။

 

(ဂ) 

ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ  တွေ့ဆုံ မေးမြန်းရာတွင်  သွေးဆောင်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ မလျော်ဩဇာသုံးခြင်းနှင့် အနိုင်အထက်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းသို့ သဘော သက်ရောက်သော အပြောအဆို၊ အပြုအမူတို့ကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။

 

(ဃ) 

ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ တွေ့ဆုံမေးမြန်းသိရှိချက်ကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး အောက်ပါ အချက်များကို ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်း လိုသူများက လေ့လာနိ်ုင်ရေး အတွက် လျှောက်ထားသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၉၀ထက် မပိုသောကာလကို သတ်မှတ်ပေး ရမည်-

 

 

(၁) 

ကူးပြောင်းလိုသည့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၏ အခြေခံ သဘော၊

 

 

(၂) 

ကူးပြောင်းလိုသည့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၏ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်း၊  ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းနှင့်  ပစ္စည်းခန်း ခွဲဝေခြင်းဆိုင်ရာ ဓလေ့ထုံးတမ်း များ၊

 

 

(၃)

ကူးပြောင်းလိုသည့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၏ အမွေဆက်ခံခြင်းနှင့် သားသမီးအုပ်ထိန်းခြင်း ဆိုင်ရာ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ။

 

(င) 

ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းလိုသူက ပုဒ်မခွဲ(ဃ)အရ သတ်မှတ်ကာလကို တိုးမြှင့်ပေးရန် တောင်းဆိုလျှင် ယင်းပုဒ်မ ခွဲပါ ကာလကုန်ဆုံးသည့်နေ့ရက်မှ နောက်ထပ် ရက်ပေါင်း ၉၀ ထက်မပိုသော ကာလအထိ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။

 

(စ) 

ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းလိုသူက တောင်းဆိုလျှင် ကူးပြောင်းရန်  လျှောက်ထားသည့်    ကိုးကွယ်ရာဘာသာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)ပါ အချက်များကို နှံ့စပ်သူ၊ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်  တွေ့ဆုံဆွေးနွေး နိုင်ရေး အတွက်   ဆောင်ရွက်ပေး ရမည်။

 

(ဆ) 

ပုဒ်မခွဲ (ဃ)အရ  သတ်မှတ်ရက်   သို့မဟုတ်  ပုဒ်မခွဲ(င)အရတိုးမြှင့်ပေးသည့် ရက်ပြည့်သည့်အချိန်တွင် ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းလိုသူကို ထပ်မံ တွေ့ဆုံပြီး ဆွေးနွေးရာ၌ ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းလိုသူက-

 

 

(၁) 

ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းရန်   ဆန္ဒရှိကြောင်း တင်ပြလျှင် သာသနာရေး ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် အတိုင်း ရေးသား မှတ်တမ်းတင်ပြီး ထိုသူအား ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ သက်သေခံ လက်မှတ် ထုတ်ပေးရမည်။

 

 

(၂) 

ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်းပြုရန်   ဆန္ဒမရှိတော့ကြောင်း တင်ပြလျှင် ယင်း၏တင်ပြချက်ကို သာသနာရေး ဦးစီးဌာနက    သတ်မှတ်သည့် အတိုင်း ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ပြီး  ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ   ကူးပြောင်းရန် လျှောက်လွှာကို သိမ်းဆည်းထားရမည်။

 

(ဇ) 

ပုဒ်မခွဲ(ဆ)အရ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းလိုသူ၏ ဆန္ဒကို ယင်းကိုယ်တိုင်စာဖြင့် ရေးသား လက်မှတ်ရေးထိုးစေရမည်။ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းလိုသူသည် ကိုယ်တိုင် စာရေးသားနိုင်ခြင်း မရှိပါက မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့က ရေးသား၍ ပြန်လည်ဖတ်ပြပြီး ယင်းအား လက်မှတ်ရေးထိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် လက်ဗွေခပ်နှိပ်စေခြင်း ပြုရမည်။

၈။

မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သည်-

 

(က)

ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းလိုသူက ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) သို့မဟုတ်  (င) အရ    သတ်မှတ်ရက်အတွင်း    ပြန်လည် သတင်းပို့ခြင်းမရှိလျှင် ယင်းထံစာ ဖြင့် နှိုးဆော်အကြောင်းကြားရမည်။

 

(ခ) 

ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အကြောင်းကြားသော်လည်း သတင်းပို့ရန် ဆက်လက် ပျက်ကွက်နေပါက လျှောက်ထားသူအား သက်သေခံ လက်မှတ် ထုတ်ပေးရခြင်း မရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာအမှုတွဲတွင် မှတ်တမ်းတင်ရမည်။

၉။

မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သည် အောက်ပါအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် မှတ်ပုံတင်ရေး အဖွဲ့ရုံးသို့ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းလိုသူ ကိုယ်တိုင်လာရောက်ခြင်း မပြုနိုင်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ဆောလျင်စွာ ဆောင်ရွက်ရန်  ခိုင်လုံသော အကြောင်းပေါ်ပေါက်လျှင် သော် လည်းကောင်း ပုဒ်မ ၇ ပါ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ပြီး သက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးနိုင်သည်-

 

(က) 

အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ပြီး သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း၊

 

(ခ) 

ရောဂါဝေဒနာ ပြင်းထန်စွာခံစားနေရခြင်း၊

 

(ဂ) 

မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း။

၁၀။

မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သည် -

 

(က) 

ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ဆ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ်(၁)အရ သက်သေခံ လက်မှတ်ထုတ်ပေး သည့်အခါ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းပြုသူနှင့်   ပတ်သက်သော    အောက်ပါအချက်များကို  ဖော်ပြ၍  သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး  သို့မဟုတ်  ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်သာသနာရေး ဦးစီးဌာနနှင့် တိုင်းဒေသကြီး  သို့မဟုတ်  ပြည်နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနများသို့ သတ်မှတ်ထားသည့်ပုံစံဖြင့် တင်ပြရမည် -

 

 

(၁) 

အမည်၊

 

 

(၂) 

ဖခင်အမည်နှင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊

 

 

(၃) 

ကိုင်ဆောင်သည့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အမှတ်၊

 

 

(၄) 

နေရပ်လိပ်စာ၊

 

 

(၅) 

မူလကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊

 

 

(၆) 

ကူးပြောင်းခွင့်ပြုသည့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာနှင့် သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးသည့်ရက်စွဲ။

 

(ခ) 

တစ်စုံတစ်ဦး၏ သွေးဆောင်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ မလျော် ဩဇာသုံးခြင်း သို့မဟုတ် အနိုင်အထက်ပြုခြင်းကြောင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်း ပြုရန် လျှောက်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း-

 

 

(၁) 

လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင်၏ တင်ပြချက်အရ သိရှိရလျှင် သက်သေခံ လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းမပြုဘဲ မှတ်တမ်းတင် ထားရှိရမည်။

 

 

(၂) 

လျှောက်ထားသူ ကိုယ်တိုင်က တင်ပြခြင်းမပြုသော်လည်း တစ်နည်းနည်းဖြင့် စိစစ်တွေ့ရှိသော် စိစစ် တွေ့ရှိချက်ကို လျှောက်ထားသူအား အသိပေးမေးမြန်းပြီး လျှောက်ထားသူက ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းရန်ဆန္ဒရှိကြောင်း ထပ်မံအတည်ပြုပါက အကြောင်းအရာ၊   အချက်အလက်များကို    မှတ်တမ်းတင်၍ သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးရမည်။

 

(ဂ) 

ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ ဆောင်ရွက်ချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်သာသနာရေး ဦးစီးဌာနနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသား  မှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာနများသို့ သတ်မှတ်ထားသည့်ပုံစံဖြင့် တင်ပြရမည်။

၁၁။

မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့က သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ  ဆောင်ရွက်ပြီး   သက်သေခံ လက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့်နေ့ရက်မှစ၍ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းခွင့်ရရှိပြီး ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၁၂။

ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းသူသည် သက်သေခံလက်မှတ်ရရှိသည့်အခါ-

 

(က) 

ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းခြင်းကို ကူးပြောင်းသည့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက် ရမည်။

 

(ခ) 

ပုဒ်မခွဲ(က) ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပြီး ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာပြောင်းလဲ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်  အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနသို့   ယင်းသက်သေခံ  လက်မှတ်မိတ္တူနှင့် အတူ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

၁၃။

ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းလိုသူသည်   သက်သေခံလက်မှတ်ရရှိပြီးနောက် အချိန်ကာလ တစ်ခုတွင် ထပ်မံ၍ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းပြုလျှင် ယင်းသက်သေခံလက်မှတ်ကို မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်အပ်နှံရမည်။

အခန်း(၄)

တားမြစ်ချက်

၁၄။

မည်သူမျှ မည်သည့်ဘာသာ သာသနာကိုမဆို စော်ကားရန်၊ အကြည်ညိုပျက်စေရန် သို့မဟုတ် တလွဲအသုံးပြုရန်အကြံဖြင့် ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းခြင်း မပြုရ။

၁၅။

မည်သူမျှ သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို  ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းရန်   ကြွေးမြီဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခိုင်းစေခြင်း၊ သွေးဆောင်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက် ခြင်း၊ မလျော်ဩဇာသုံးခြင်း သို့မဟုတ် အနိုင်အထက်ပြုခြင်းမပြုရ။

၁၆။

မည်သူမျှကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းနိုင်ခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းခြင်းကို ဟန့်တားခြင်း၊ ပိတ်ပင်ခြင်း သို့မဟုတ် နှောင့်ယှက်ခြင်းမပြုရ။

အခန်း(၅)

ပြစ်ဒဏ်

၁၇။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ  ၁၄  ပါတားမြစ်ချက်ကို   ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း  ပြစ်မှု ထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို နှစ်နှစ်ထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်ချမှတ် ရမည့်အပြင် ကျပ်နှစ်သိန်းထက်မပိုသောငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။

၁၈။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၅  ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ကြောင်း  ပြစ်မှု ထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို နှစ်နှစ်ထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့် အပြင် ကျပ်သုံးသိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။

၁၉။

မည်သူမဆိုပုဒ်မ ၁၆ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကိုခြောက်လထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်ငါးသောင်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

၂၀။

ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရသူသည် ယခင်က ယင်းပြစ်မှုဖြင့် ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံခဲ့ရလျှင် ထပ်မံကျူးလွန်သော ပြစ်မှု အတွက် မူရင်းပြဋ္ဌာန်းသော အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်ကို ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။

အခန်း(၆)

အထွေထွေ

၂၁။

မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့၏ ရုံးလုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်သာသနာ ရေးမှူးရုံးက  ဆောင်ရွက်ရမည်။   မြို့နယ်သာသနာရေးမှူးရုံးမရှိပါက   မြို့နယ် သာသနာရေးမှူး၏ တာဝန်ကို ပူးတွဲထမ်းဆောင်သော  မြို့နယ် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၂။

မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သည်   ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ  အမှုတွဲနှင့် မှတ်တမ်းများကို လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

၂၃။

(က) 

ပြည်ပရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာ သံရုံးနှင့် ကောင်စစ် ဝန်ချုပ်ရုံးများသို့ လည်းကောင်း၊ မိမိနေထိုင်သည့် နိုင်ငံတွင် မြန်မာသံရုံးနှင့် ကောင်စစ်ဝန် ချုပ်ရုံးတို့ မရှိပါက အနီးဆုံးနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးနှင့် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများသို့ လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

 

(ခ) 

သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးအရာရှိနှင့် ကောင်စစ်ဝန်တို့သည် ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ ကူးပြောင်းလိုသူက ပုဒ်မခွဲ (က)အရ ဆက်သွယ်ပါက ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)မှ (ဇ)အထိ၊ ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မ ၁၀ နှင့် ပုဒ်မ ၂၂ တို့ပါ ကိစ္စရပ်များကို လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၄။

သက်ဆိုင်ရာ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာအရဆောင်ရွက်သော   သာသနာပြုလုပ်ငန်းများ သည်  ပုဒ်မ  ၁၅  ပါ  သွေးဆောင်ခြင်းဆိုသည့်   စကားရပ်နှင့်   သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိစေရ။

၂၅။

ဤဥပဒေအရ  ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်းသည်    နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိစေရ။

၂၆။

ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သော မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များသည် ဤဥပဒေပါ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၂၁ အရ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၂၇။

ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ဤဥပဒေ အရသာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၈။

ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် သာသနာရေးဦးစီးဌာနတို့သည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးသည်။

(ပုံ)သိန်းစိန်                                               

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                            

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်