နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၄၄။)

Printer-friendly versionSend by email

နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေကို  ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၄၄။)

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊  ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း  ၆  ရက်

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်)

 

       ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

၁။

ဤဥပဒေကို နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေကို  ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။

နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၂ တွင် ပုဒ်မခွဲ (စ)ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

 

"(စ) 

ဝန်ကြီးဌာန  ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။"

၃။

နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၇ ၏ နောက်တွင် ပုဒ်မ ၇-က အဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်-

 

"၇-က။

လုပ်ငန်းကော်မတီက ဆုံးဖြတ်ခြင်း မပြုနိုင်သော ကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်ပါက  ဗဟိုကော်မတီသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ရမည်။"

၄။

နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ဆ) ၏ နောက်တွင် ပုဒ်မခွဲ (ဆ-၁) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဆ-၂) တို့အဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည် -

 

"(ဆ-၁) 

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ သဘောဆန္ဒနှင့်အညီ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

 

(ဆ-၂) 

ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို ပြန်လည် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သည့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ကောင်းများ မွေးထုတ်ပေးရန် အတွက် နယ်စပ်ဒေသ တိုင်းရင်းသား လူငယ်များအား အခြေခံနှင့် အဆင့်မြင့် ပညာရပ်များ သင်ကြားပေးရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။"   

       ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးသည်။

         

 

(ပုံ) သိန်းစိန်                                             

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                         

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်