ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့

(၃၀-၃-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၁/ ၂၀၁၆ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့

Printer-friendly versionSend by email

(၃၀-၃-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၁/ ၂၀၁၆ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့