အစိုးရအဖွဲ့

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ (၂၀ဝ၈ ခုနှစ်) တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားနွင့္ ၀က္ဆိုက္မ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Pages