ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်း (အမိန့်အမှတ်၊ ၃၅/၂၀၁၈)

Printer-friendly versionSend by email

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၃၅/၂၀၁၈

၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော်  ၉  ရက်

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ  ၃  ရက်)

 

ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်း

        ပြည်တောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ(က) နှင့် ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၄၉၊ ပုဒ်မခွဲ(က) တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ  ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဒေါ်စန်းစန်ရီ ကို ယင်း၏ သဘောဆန္ဒအလျောက်  ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။

 

                                                                                             (ပုံ) ဝင်းမြင့်                     

                                                                              နိုင်ငံတော်သမ္မတ                

                                                                            ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်