မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်း (အမိန့်အမှတ်၊ ၂၈/၂၀၁၈)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးအမိန့်အမှတ်၊ ၂၈/၂၀၁၈
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၅ ရက်(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ  ၂၉ ရက်)မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်းပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၆၄၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့်တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုဒ်မ ၅၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ လျှပ်စစ်၊စွမ်းအင်နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဦးမင်းထင်အောင်ဟန် ကို ယင်း၏သဘောဆန္ဒအလျောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။    (ပုံ) ဝင်းမြင့်                             နိုင်ငံတော်သမ္မတ                         ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်