ချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း (နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်အမှတ်၊ ၂၅/၂၀၁၈)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၂၅/၂၀၁၈


၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၁ ရက်

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ  ၂၅ ရက်)ချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၆၂၊ ပုဒ်မခွဲ(စ)၊ ပုဒ်မ ၂၆၄၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)၊ ပုဒ်မ ၈၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ) နှင့်  တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ(ဆ)၊ ပုဒ်မ ၅၆၊ ပုဒ်မခွဲ(က) တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် များအရ ဦးစိုးထက် ကို ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ စည်ပင်သာယာရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှု ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်သည်။                                                                                                       (ပုံ) ဝင်းမြင့်                                                                                                                                             နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                       ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်