မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း (အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်၊ ၈၄/ ၂၀၁၆)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမှတ်၊ ၈၄/ ၂၀၁၆

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၁၂ ရက်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်)

မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၁/၂၀၁၆ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီ တွင် အဖွဲ့ဝင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး အစား အဖွဲ့ဝင် ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေး ကြီးကြပ်မှုရုံး၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ဖြင့် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။

                                                                        (ပုံ) ထင်ကျော်                                      

                                                                           နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                  

                                                                      ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်