ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်

Printer-friendly versionSend by email

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး

သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္၊ ၅ / ၂၀၁၇

၁၃၇၉ ခုနွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္

( ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္)

ယခုအခိ်န္တြင္ ျပည္သူအခိ်ဳ႕က ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ျခံစည္းရိုးနွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရိွေနသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ နယ္စပ္ျခံစည္းရိုး ကာရံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေျခအေနနွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားကို သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ နိုင္ငံ့တာဝန္မ်ားကို လဲွြေျပာင္းရယူျပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ေမလ ၃၀ ရက္ေန့တြင္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈနွင့္ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုနွစ္နွင့္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္မ်ားအတြင္း က်င္းပျပုလုပ္ခဲ့ေသာ အဆိုပါ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ညိွႏႈိင္းအစည္းအေဝးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ လံုျခံဳေရး၊ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း နယ္စပ္ျခံစည္းရိုးကာရံေရး ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ျပီး အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ျပုခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔၌ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥမ်ားနွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတအား ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ အခမ္းအနားတြင္ နယ္စပ္ျခံစည္းရိုး ပ်က္စီးေနသည့္ေနရာမ်ားအား ျပဳျပင္ျခင္း၊ ျခံစည္းရိုးကာရံရန္ က်န္ရိွသည့္ ေနရာမ်ားကို အဆင့္မီ လံုျခံဳစြာ အျမန္ဆံုးကာရံျခင္းတို႔ကို အခိ်န္မဆိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္နွင့္ လိုအပ္သည့္ဘ႑ာေငြကို နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္းရိုးကာရံျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုနွစ္ အထိ ဘ႑ာေရးနွစ္မ်ားအတြင္း နွစ္စဉ္မူလခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းနွင့္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ဘီလီယံ ( ၁၉၀ ) ေက်ာ္ကို ျပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီးဌာနသို႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီးဌာနမွ ကာကြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊ စစ္အင္ဂ်င္နီယာညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုးသို႔ လုပ္ငန္း အပ္နံွေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ ျခံစည္းရိုးကာရံျခင္းနွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေငြက်ပ္ ( ၆ ) ဘီလီယံေက်ာ္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီးဌာနမွ ေငြအပ္လုပ္ငန္းအျဖစ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနသို့ အပ္နံွေဆာင္ရြက္ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြအျဖစ္ ေငြက်ပ္ ( ၂ ) ဘီလီယံေက်ာ္ကို ထပ္မံသံုးစဲြနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါသည္။

ယခုကာလအတြင္း ျခံစည္းရိုးကာရံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး အတြက္ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ ( ၂၀ ) ဘီလီယံကို နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက လက္ငင္း ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းနွင့္ နယ္စပ္ျခံစည္းရိုး ကာရံျခင္းလုပ္ငန္းအား ယခင္ေဆာင္ရြက္သည့္အတိုင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီးဌာနမွ ရန္ပံုေငြ တင္ျပေတာင္းခံ၍ ကာကြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနသို႔ လုပ္ငန္းအပ္နံွ ေဆာင္ရြက္သြားေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အေရးျကီးေသာ ေမယုေတာင္တန္းနွင့္အျပိုင္ ေဖာက္လုပ္မည့္ လမ္းမၾကီး(၂)လမ္း၊ ေမယုေတာင္တန္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ေဖာက္လုပ္မည့္ ေမယုေတာင္ေက်ာ္လမ္းမျကီး (၂)လမ္းပါဝင္ေသာ ေမယုေတာင္တန္းလမ္း ကြန္ရက္ ေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းကို အျမန္ဆံုးေဖာက္လုပ္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနအား တာဝန္ေပးအပ္ထားျပီးျဖစ္၍ ေဆာင္ရြက္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။

နယ္စပ္ျခံစည္းရိုးကာရံျခင္းလုပ္ငန္းနွင့္ ေမယုေတာင္တန္းလမ္းကြန္ရက္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာဘ႑ာေငြကို နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက တာဝန္ယူ၍ ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း နယ္စပ္လံုျခံဳေရးနွင့္ ေမာင္ေတာေဒသလံုျခံုေရးတို့ကို ပိုမိုထိေရာက္ ေကာင္းမြန္လာေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။